ผลงานวิจัยและวิชาการ

 • ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ของบุคลากรในภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2563

  จำนวน 2 เรื่อง (ข้อมูล ณ 22-01-2020)

 • 1. Kallapat Tansriratanawong*, Isao Tabei, Hiroshi Ishikawa, Akihiro Ohyama, Junko Toyomura, Soh Sato. Characterization and comparative DNA methylation profiling of four adipogenic genes in adipose-derived stem cells and dedifferentiated fat cells from aging subjects. Human Cell. 2020;33:974-89.

  * Department of Oral Medicine and Periodontology

 • 2. Raweewan Arayasantiparb*, Somsak Mitrirattanakul**, Panupol Kunasarapun***, Harakun Chutimataewin****, Pawares Netnoparat, Worapol Sae-Heng. Association of radiographic and clinical findings in patients with temporomandibular joints osseous alteration. Clinical Oral Investigations. 2019;doi: 10.1007/s00784-019-02945-6.

  * Department of Oral and Maxillofacial Radiology
  ** Department of Masticatory Science
  *** Department of Advanced General Dentistry
  **** Department of Oral Medicine and Periodontology

 • ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ของบุคลากรในภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563

  จำนวน 3 เรื่อง

 • 1. Yosvimol Kuphasuk*, Chalermporn Prommas. The comparative clinical evaluation of subgingivally delivered andrographis paniculata gel and 10% doxycycline gel as an adjunct to treatment of chronic periodontitis in patient involved on supportive periodontal therapy. Mahidol Dental Journal. 2020;40(2):69-76.

  * Department of Oral Medicine and Periodontology

 • 2. Sukhumchawee Suwannagindra*, Boonyanit Thaweboon**, Varunee Kerdvongbundit*. Correlation between cell free DNA in gingival crevicular fluid and clinical periodontal parameters by using two collection techniques. Mahidol Dental Journal. 2020;40(2):165-74.

  * Department of Oral Medicine and Periodontology
  ** Department of Oral Microbiology

 • 3.Thongthip Tubtim, Kanyawat Rattanasuwan*, Potchaman Sinavarat**, Weerasak Muangpaisan, Narirat Jitramontree, Piangchan Rojanavipart, Dujpratna Pisalsarakii. Effects of using oral hygiene care pamphlets on functionally independent older persons. Mahidol Dental Journal. 2020;40(3):185-96.

  * Department of Oral Medicine and Periodontology
  ** Department of Prosthodontics

 • ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของบุคลากรในภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2562

  จำนวน 7 เรื่อง (ข้อมูล ณ 22-01-2020)

 • 1.Rahman R, Poomsawat S, Juengsomjit R, Buajeeb W. Overexpression of Epstein-Barr virus-encoded latent membrane protein-1 (LMP-1) in oral squamous cell carcinoma. BMC Oral Health. 2019;19:Article number 142.

  Department: Oral Medicine and Periodontology / Oral and Maxillofacial Pathology

  Source : Scopus/ WOS / PubMed    SJR (2018) : Q1

  JCR (2018) : Q2    Impact Factor (2018) : 2.048

 • 2.Tantivitayakul P, Panpradit N, Maudcheingka T, Klaophimai A, Lapirattanakul J. Genotyping of Candida albicans and Candida dubliniensis by 25S rDNA analysis shows association with virulence attributes in oral candidiasis. Archives of Oral Biology. 2019;97:18-24.

  Department: Oral Microbiology / Oral Medicine and Periodontology

  Source : Scopus/ WOS / PubMed    SJR (2018) : Q2

  JCR (2018) : Q2    Impact Factor (2018) : 1.663

 • 3.Techatanawat S, Surarit R, Chairatvit K, Roytrakul S, Khovidhunkit W, Thanakun S, Izumi Y, Khovidhunkit SP. Salivary and serum cystatin SA levels in patients with type 2 diabetes mellitus or diabetic nephropathy. Archives of Oral Biology. 2019;104:67-75.

  Department: Oral Biology / Oral Medicine and Periodontology / Advanced General Dentistry

  Source : Scopus/ WOS / PubMed    SJR (2018) : Q2

  JCR (2018) : Q2    Impact Factor (2018) : 1.663

 • 4.Kunsongkeit P, Okuma N, Rassameemasmaung S, Chaivanit P. Effect of Vitamin C as an Adjunct in Nonsurgical Periodontal Therapy in Uncontrolled Type 2 Diabetes Mellitus Patients. European Journal of Dentistry. 2019;13:444-9.

  Department: Oral Medicine and Periodontology

  Source : Scopus/PubMed    SJR (2018) : Q2

  JCR (2018) : –    Impact Factor (2018) :

 • 5.Thanakun S, Pornprasertsuk-Damrongsri S, Na Mahasarakham CP, Techatanawat S, Izumi Y. Increased Plasma Osteocalcin, Oral Disease, and Altered Mandibular Bone Density in Postmenopausal Women. International Journal of Dentistry. 2019;2019: Article number 3715127.

  Department: Oral Medicine and Periodontology / Oral and Maxillofacial Radiology

  Source : Scopus/PubMed    SJR (2018) : Q2

  JCR (2018) : –    Impact Factor (2018) :

 • 6.Thaweboon B, Suwannagindra S, Kerdvongbundit V, Thaweboon S. Using Absorbent Paper Strips for the Collection of Cell-Free DNA in Patients with Periodontal Diseases. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019;649: Article number 012010.

  Department: Oral Microbiology / Oral Medicine and Periodontology

  Source : Scopus    SJR (2018) : –

  JCR (2018) : –    Impact Factor (2018) :

 • 7.Thanakun S, Pawaputanon Na Mahasarakham C, Pornprasertsuk-Damrongsri S, Izumi Y. Correlation of plasma osteopontin and osteocalcin with lower renal function in dental patients with carotid artery calcification and tooth loss. Journal of Oral Biosciences. 2019;61:183-9.

  Department: Oral Medicine and Periodontology

  Source : Scopus / PubMed     SJR (2018) : Q3

  JCR (2018) : –    Impact Factor (2018) :