ประวัติความเป็นมา

 

 

ความเป็นมาและภาระงานสอนของภาควิชา

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา เดิมชื่อว่า ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2511 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทพ.อิศระ ยุกตะนันทน์ พร้อมกับการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาจัดการเรียนการสอนในสาขาเวชศาสตร์ช่องปาก สาขาปริทันตวิทยา และสาขา เวชศาสตร์ทั่วไป คณบดีในขณะนั้น คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทพ. อิศระ ยุกตะนันทน์ ได้คัดเลือกอาจารย์ไว้ 4 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ทพญ. อัมพา ศาสตรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ. วิศิษฐ์ ตุลานันท์, อาจารย์ ทพญ. สุจินดา จตุรพิธ และ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทพญ. มัลลิกา ศิริรัตน์ เพื่อมาเตรียมการเรียนการสอนและการบริการทางคลินิก ในขณะนั้น คณะจัดการเรียนการสอนในระบบ Topic ซึ่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเท็กซัส ณ เมืองฮุสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทพ. อิศระ ยุกตะนันทน์ ร่วมกันวางรูปแบบไว้

 

ในระยะแรก ภาควิชายังไม่มีอาจารย์สาขาเวชศาสตร์ช่องปากโดยเฉพาะ อาจารย์แต่ละท่านจึงต้องสอนได้ทั้งสองสาขา ต่อมา ภาควิชาพยายามผลักดันให้อาจารย์ไปศึกษาต่อในสาขาวิชาเวชศาสตร์ช่องปากโดยเฉพาะ อาจารย์ท่านแรกที่ไปศึกษาต่อ คือ ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ ส่วนในสาขาเวชศาสตร์ทั่วไปนั้น เมื่อแรกตั้งคณะ รองศาสตราจารย์ นพ. สมมาส มิตรอารีย์ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำของภาควิชา ได้รับผิดชอบสอนวิชา General Medicine, Communicable Diseases และพานักศึกษาทันตแพทย์ไป Ward Round ในโรงพยาบาลต่างๆ หลังจากท่านเกษียณอายุราชการ ภาควิชาได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลราชวิถีส่งอาจารย์แพทย์มาช่วยสอนนักศึกษาทันตแพทย์ระยะหนึ่ง ต่อมาภาควิชาได้เชิญอาจารย์แพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี ศาสตราจารย์ นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา เป็นผู้ช่วยดำเนินการให้ ปัจจุบันภาควิชามีอาจารย์ทันตแพทย์ 1 ท่าน คือ อาจารย์ นพ. ทพ. นิษณ์ โอกูม่า ซึ่งสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาเหล่านี้

 

เมื่อแรกก่อตั้ง คณะมีนักศึกษาทันตแพทย์รุ่นที่ 1 จำนวน 9 คน และมีอาคารเรียน 2 หลัง อาคาร 1 เป็นอาคารที่ได้รับบริจาคมาเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนรายวิชาพรีคลินิก มีห้องพักอาจารย์ คลินิกบริการพิเศษ คลินิกเด็ก คลินิกทันตกรรมจัดฟัน ส่วนอาคาร 2 สร้างด้วยงบประมาณของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นล่างเป็นคลินิกตรวจพิเคราะห์ คลินิกรังสีวิทยา คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก ชั้น 2-3 เป็นคลินิกการเรียนการสอนของนักศึกษาทันตแพทย์ (คลินิกกลาง) ส่วนชั้น 4-5 เป็นห้องบรรยายและห้องพักอาจารย์ ในปีแรก ๆ ที่เปิดให้บริการ คณะต้องระดมอาจารย์ทางคลินิกทุกท่านหมุนเวียนมาช่วยตรวจและบริการ โดยให้อาจารย์ใหม่ที่ต้องเรียนต่อระดับหลังปริญญา สาขาที่รับเข้าภาควิชานั้นเป็นผู้ให้การรักษา

 

ภาควิชารับผิดชอบจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3-6 ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) รวมทั้งนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ ส่วนในระดับหลังปริญญา ระยะแรกภาควิชาได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาปริทันตวิทยา และ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทั้ง 2 สาขาวิชา

 

เมื่อปี พ.ศ. 2544 ภาควิชาเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาปริทันตวิทยา และสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ต่อมาภาควิชาได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกเวชศาสตร์ช่องปาก และวิชาเอกปริทันตวิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกเวชศาสตร์ช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ) ขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยกับคณะ โดยนักศึกษาหลังปริญญาจะได้ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกที่โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และที่โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา รวมทั้งหมุนเวียนไปปฏิบัติงานที่ แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วย

 

 

การพัฒนาความก้าวหน้าที่โดดเด่นในด้านต่างๆ

 

ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา ภาควิชาได้เจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ คณาจารย์ของภาควิชามีผลงานการแต่งหนังสือ ตำรา รวมถึงผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างสม่ำเสมอ สร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์คิดค้น อาทิ เจลยาฟ้าทะลายโจรเพื่อเสริมการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ, MU Graft Knife และ ยาสีฟันสมุนไพรจากพริกพราน เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์บางชนิดได้รับการจดสิทธิบัตรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ บางชนิดได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา และต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์แล้ว

 

นอกจากคณาจารย์ของภาควิชาจะได้รับการยอมรับในด้านวิชาการทั้งในระดับคณะ มหาวิทยาลัย องค์กรวิชาชีพ ชมรม และสมาคมต่างๆ แล้ว ยังได้รับการยกย่องในด้านการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ศิษย์เก่าของภาควิชาเองมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยลำดับ เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของภาควิชาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

 

รายนามหัวหน้าภาควิชา ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

1. รองศาสตราจารย์ ทพญ. อัมพา ศาสตรี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ. วิศิษฐ์ ตุลานันท์
3. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทพญ. ผุสดี ยศเนืองนิตย์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2524-2531
4. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทพญ. มัลลิกา ศิริรัตน์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2531-2537
5. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทพญ. อนงค์พร ศิริกุลเสถียร ตั้งแต่ พ.ศ. 2537-2545
6. รองศาสตราจารย์ ทพญ. จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ ตั้งแต่ พ.ศ. 2545-2551
7. รองศาสตราจารย์ ทพ. ยสวิมล คูผาสุข ตั้งแต่ พ.ศ. 2551-2554
8. ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ ตั้งแต่ พ.ศ. 2555-2559
9. รองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. สุภาณี รัศมีมาสเมือง ตั้งแต่ พ.ศ. 2560-2563
10. รองศาสตรจารย์ ดร. ทพญ. วรางคณา ชิดช่วงชัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน

periodonticsperiodontics