ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

 

ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ 6 ถ.โยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-200-7841-2
โทรสาร 02-200-7840