หลักสูตรที่ภาควิชารับผิดชอบ
1. Molecular Pharmacology Postdoctoral Research Training Program หลักสูตรเปิดใหม่

 

 

รายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบ

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรไทย)

1. ทพภส 331 หลักการทั่วไปทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 1 หน่วยกิต
2. ทพภส 332 การเขียนใบสั่งยาและการเตรียมยาทางทันตกรรม 1 หน่วยกิต
3. ทพภส 333 ยาออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทอัตโนมัติ 1 หน่วยกิต
4. ทพภส 342 ยาต้านจุลชีพ 1 หน่วยกิต
5. ทพภส 343 ยาระงับปวดและยาที่มีผลต่อการอักเสบ 1 หน่วยกิต
6. ทพภส 344 เภสัชวิทยาการแพทย์ 1 หน่วยกิต
7. ทพภส 661 เภสัชวิทยาประยุกต์สำหรับทันตกรรม 1 หน่วยกิต
8. ทพภส 662 ปริทัศน์ยาทางทันตกรรม 1 หน่วยกิต

 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

1. DTIS 232 Principle of Pharmacology and Toxicology 1 Credit
2. DTIN 311 General Principles of Pharmacology and Toxicology 1 Credit
3. DTIN 312 Prescription Writing and Dental Drug Preparation 1 Credit
4. DTIN 313 Drugs Acting on the Central Nervous System & 1 Credit
Autonomic Nervous System
5. DTIN 331 Antimicrobial Agents 1 Credit
6. DTIN 332 Analgesics and Drug Affecting on Inflammation 1 Credit
7. DTIN 333 Medical Pharmacology 1 Credit

 

หลักสูตรหลังปริญญา

1. DTPM 613 Clinical Pharmacology in Dentistry 2 Credits
2. DTPM 615 Applied Toxicology in Dental Practice 1 Credit

 

 

รายวิชาที่ภาควิชาร่วมสอน

 

หลักสูตรก่อนปริญญา

1. มมศท 101 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
2. DTID 232 Dental Ethics
3. DTID 332 Cariology II
4. DTID 342 Pain Management II : Local Anesthetic in Dentistry
5. DTIN 302 Cariology II
6. DTIN 322 Pain Management II : Local Anesthetic in Dentistry
7. DTID 344 Orofacial Pain Mechanism and Classification
8. DTID 442 (PBL) Inflammation and Wound Healing Seminar
9. DTID 444 Interrelationship and Communication Skill for Medical Personnels (สังเกตการณ์)
10. DTID 451 Research Project
11. DTID 543 Pain Management II : Pain and Anxiety Control Practice
12. DTID 635 Geriatric Dentistry (PBl 3 ชม.)

 

หลักสูตรหลังปริญญา

1. ทพผส 515 ชีววิทยาช่องปาก
2. ทพผส 515 ชีววิทยาช่องปาก 1
3. DTID 515 Oral Biology I
4. DTOB 624 Laboratory Techniques for Oral Biology Research
5. DTMD 718 Sedation and Drugs Used in Dentistry
6. ทพทส 773 เวชศาสตร์ช่องปากและเภสัชวิทยาทางทันตกรรม 2
7. DTPT 824 Gerontology and Geriatric Dentistry