ภาควิชาเภสัชวิทยา

 

อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น 3

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 6 ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-200-7833-4
โทรสาร. 02-200-7832