• pharmacology
  • pharmacology
  • pharmacology

ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาเภสัชวิทยาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2511 ตามพระราชกฤษฎีกา การจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์พญาไท ปัจจุบันตั้งอยู่ที่อาคารพรีคลินิก ชั้น 8 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาเภสัชวิทยา โดยให้ความสำคัญกับยาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคทางทันตกรรมและรักษารอยโรคในช่องปาก ปัจจุบันรับผิดชอบการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ตั้งแต่ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ นอกจากนี้ยังให้บริการวิชาการและเผยแพร่ความรู้ทางด้านยาและวัสดุทางทันตกรรมแก่บุคลากรและประชาชนทั่วไปทั้งภายในและภายนอกคณะ รวมถึงการทำผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นประโยชน์ในเชิงสังคมและพาณิชย์ การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันโรคในช่องปากในผู้สูงอายุ

 

ปรัชญา

เภสัชวิทยา เพื่อการศึกษา วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่สู่สังคม

 

ปณิธาน

การศึกษาดี วิจัยเด่น การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเป็นผู้นำในสังคม

 

วิสัยทัศน์

การศึกษา วิจัย เภสัชวิทยาช่องปาก ที่ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล

 

พันธกิจ

 

ด้านการคึกษา

1. จัดการศึกษาด้านเภสัชวิทยาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ

2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสื่อการเรียนการสอนที่ตอบสนอง outcome based learning

 

ด้านงานวิจัย

1. สร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยพัฒนางานวิจัยและ นวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติและนำไปเป็นประโยชน์ในเชิงสังคมและพาณิชย์

2. สร้างเครือข่ายงานวิจัยสาขาที่เน้นการประยุกต์ใช้ทางทันตกรรม เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรและทันตวัสดุ เพื่อใช้ป้องกันและรักษาโรคในช่องปาก (open innovation)

3. สนับสนุนงานวิจัยที่เป็นนโยบายหลักของประเทศ เช่น งานวิจัยด้านผู้สูงอายุ เป็นต้น

 

ด้านงานบริการวิชาการ

1. สร้างงานบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ

 

วัตถุประสงค์

1. ผลิตบัณฑิตทางทันตแพทยศาสตร์ที่มีคุณภาพแข่งขันได้ในระดับสากล มีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม

2. พัฒนางานวิจัยเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ตอบสนองต่อนโยบายของประเทศเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อให้และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. ให้บริการวิชาการด้านเภสัชวิทยาแก่หน่วยงานและบุคลากรร่วมวิชาชีพโดยประสานองค์ความรู้จากงานวิจัย และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

ค่านิยม

P : Proactive สร้างงานเชิงรุก
H : Happiness สร้างสุขร่วมใจ
A : Awakening ตื่นรู้ทันสมัย
R : Research Innovation วิจัยนวัตกรรม
M : Merit ยึดคุณธรรมนำชีวิต

pharmacologypharmacology