• แผ่นพับความรู้ทางทันตกรรม •

 

เมื่อคุณฟันคุดจะทำอย่างไร

การปลูกถ่ายฟัน (Tooth transplantation)

ฟันเกิน

 

—————————————————————————————————————————————

 

รายการเพื่อฟันที่คุณรัก ตอน มะเร็งในช่องปาก

ตอนที่ 1-3

รายการเพื่อฟันที่คุณรัก ตอน ฟันเกิน

รายการเพื่อฟันที่คุณรัก ตอน ฟันคุด

ตอนที่ 1-3

รายการเพื่อฟันที่คุณรัก ตอน การปลูกถ่ายฟันด้วยฟันคุด

ตอนที่ 1-2