หลักสูตรการศึกษาภาควิชาศัลยศาสตร์

1.หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตภาควิชาศัลยศาสตร์
2.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล Graduate Diploma Program in Clinical Science (Oral and Maxillofacial Surgery)
3.หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล Residency Training Program in Oral & Maxillofacial Surgery
4.หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์มหาบัณฑิต(นานาชาติ) สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

 

 

นักศึกษาปัจจุบัน

• หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

• หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

• หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์มหาบัณฑิต(นานาชาติ) สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

– ปริญญาโทปี 1

– ปริญญาโทปี 2-3