ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 13
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2200-7845-6
โทรสาร 0-2200-7844