ความเป็นมา

ภาควิชาศัลยศาสตร์ มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการผู้ป่วยในงานด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โดยสามารถจำแนกรายละเอียดของงานศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลของภาควิชาได้ดังนี้ – การถอนฟันทั่วไป – การผ่าตัดฟันคุด – การผ่าตัดเล็กในช่องปาก (Minor surgery) อาทิเช่น การตัดปุ่มกระดูกที่เพดาน และขากรรไกรล่าง การผ่าตัดแต่งร่องเหงือกก่อนการใส่ฟัน – ทันตกรรมรากเทียม – การผ่าตัดใหญ่ภายใต้การดมยาสลบ อาทิเช่น การผ่าตัดแก้ไขภาวะการสบฟันผิดปกติ (Orthognathic surgery) การผ่าตัดแก้ไขภาวะเพดานและกระดูกสันเหงือกโหว่ จากภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ การผ่าตัดรักษาถุงน้ำและเนื้องอกของกระดูกขากรรไกร และการบูรณะภายหลังการผ่าตัดเนื้องอก การรักษาของกระดูกขากรรไกรหัก การผ่าตัดรักษาโรคของข้อต่อกระดูกขากรรไกร การผ่าตัดฝังรากเทียมภายใต้การดมยาสลบโดยภาควิชาศัลยศาสตร์จะมี คลินิกถอนฟัน 1 หน่วย หน่วยผ่าตัดย่อย 4 หน่วย และห้องผ่าตัดใหญ่ 3 ห้อง โดยการผ่าตัดภายใต้ยาสลบทั่วร่างกาย สามารถทำได้ทั้งในห้องผ่าตัดใหญ่และหน่วยผ่าตัดย่อย นอกจากนี้ยังให้บริการสำหรับภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก ในการดมยาสลบเพื่อการรักษาทางทันตกรรมสำหรับเด็ก การเรียนการสอนในภาควิชาฯ มีทั้งในระดับปริญญาตรี หลังปริญญา รวมทั้งการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ส่วนการศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตหรือเทียบเท่าจะเปิดให้แก่นักศึกษาผู้ที่จะเป็นอาจารย์ในภาควิชาฯ โดยมีพื้นฐานของการวิจัย การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน งานวิจัยของภาควิชาศัลยศาสตร์จะมุ่งไปในงานด้านชีววัสดุศาสตร์, งานวิจัยด้านกระดูก และงานวิจัยในคลินิก

 

ปรัชญา

สุขภาพที่ดี ปราศจากพยาธิสภาพในช่องปาก ขากรรไกรและใบหน้า คือ ความสำเร็จของการศึกษาด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

 

ปณิธาน

ผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางทันตแพทย์ที่มีความรู้ ทักษะ ความรับผิดชอบ มีจริยธรรมและพัฒนาในงานด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

 

วิสัยทัศน์

ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เป็นแหล่งศึกษาชั้นนำ ได้มาตรฐานสากล มีความเป็นเลิศทางการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และบริการทันตกรรม เป็นศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม

 

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิต และบุคลากรทางทันตแพทยศาสตร์ที่มีคุณภาพ ระดับสากล มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยในระดับสากล เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม และการประยุกต์ใช้
3. พัฒนาและให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพช่องปากที่ดีแก่ประชาชน
4. ส่งเสริม ทำนุบำรุง ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นวิถีแห่งการดำรงชีวิต
5. บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

 

วัตถุประสงค์

1. จัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการศึกษาอันเป็นพื้นฐานศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล เพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางทันตแพทยศาสตร์ ทั้งระดับก่อนและ หลังปริญญา ให้สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีความคิดเชิงวิเคราะห์ทั้งในด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ
2. ส่งเสริมการวิจัยด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เพื่อพัฒนาวิชาการ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การบำบัดรักษา และเป็นพื้นฐานการวิจัยต่อสังคม
3. ให้การบริการและบำบัดรักษาด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล บริการรวดเร็ว และมีคุณภาพ โดยมีการประสานงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น
4. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแก่ทันตบุคลากรและประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้และเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพทั้งของตนเองและผู้อื่น ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศ
5. ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดมั่นในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

surgerysurgery