การเรียกชื่อฟัน

• Permanent Teeth
• Deciduous Teeth

 

 

ลำดับการขึ้นของฟัน (Auto)

• ฟันแท้ (Auto)
• ฟันน้ำนม (Auto)

 

 

ลำดับการขึ้นของฟัน (Click)

• ฟันแท้ (Click)
• ฟันน้ำนม(Click)