ปัจจุบันภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว รับผิดชอบงานการเรียนการสอนนักศึกษาระดับวุฒิบัตร ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี จำนวน 4 หลักสูตร คือ

 

หลักสูตรหลังปริญญา

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (วิชาเอกวิทยาระบบบดเคี้ยว) รศ.ดร.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล (ผู้รับผิดชอบวิชาเอก)

2. หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า ผศ.สุนี พงศ์โรจน์เผ่า (ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ)

3. หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน/เฉพาะทาง สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า) ศ.คลินิกณัฏยา อัศววรฤทธิ์ และ รศ.ดร.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล (คณะอนุกรรมการหลักสูตรฯ)

 

 

รายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบ

 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

• ทพรบ ๒๓๓ : ทันตวิภาคศาสตร์

• ทพรบ ๒๓๔ : ปฏิบัติการทันตวิภาคศาสตร์ ๑

• ทพรบ ๒๓๕ : ปฏิบัติการทันตวิภาคศาสตร์ ๒

• ทพรบ ๒๔๒ : หลักมูลทันตกรรมบดเคี้ยว

• ทพรบ ๒๔๓ : ปฏิบัติการแต่งขี้ผึ้งเชิงทำงาน

• ทพรบ ๕๔๗ : ความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกร

• ทพรบ ๕๔๘ : ปฏิบัติการความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกร

• ทพรบ ๖๕๑ : ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : วิทยาระบบบดเคี้ยว

• ทพรบ ๖๕๒ : ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ความเจ็บปวดใบหน้าช่องปากและการทำงานผิดปกติ

• ทพรบ ๖๖๑ : การจัดการความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกรเชิงสหสาขา

• ทพคร ๓๓๑ : การยศาสตร์ในทางทันตกรรม

• ทพคร ๖๓๖ : การปฏิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์

 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

• DTIS 210 : Dental anatomy

• DTIS 211 : Dental Anatomy Laboratory I

• DTIS 212 : Dental Anatomy Laboratory II

• DTIS 226 : Fundamental of Dental Occlusion

• DTIS 227 : Fundamental Waxing Technique

• DTIN 323 : Orofacial Pain Mechanism and Classification

• DTIN 523 : Temporomandibulars Disorders

• DTIN 524 : Occlusal Analysis and Occlusal Splint Waxing Laboratory

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาทันตกรรมจัดฟัน

• DTGN 500 : Science and Practice of Occlusion

• DTGN 501 : Temporomandibular Disorders

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรช่างทันตกรรม

• ทพชท ๒๓๘ : ปฏิบัติการระบบบดเคี้ยว

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

• ทพผช ๑๐๑ : ทันตวิทยา