อัตรากำลัง

บุคลากรสายวิชาการ 9 คน
บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน
บุคลากรสายปฏิบัติการ 4 คน

 

ปีงบประมาณ 2557

อัตราส่วนตำแหน่งทางวิชาการ
ศ/รศ. : ผศ. : อ. = 2 : 2 : 5

 

อัตราส่วนคุณวุฒิบุคลากรสายวิชาการ
ป.เอก/เทียบเท่า : ป.โท : ป.บัณฑิตชั้นสูง = 6 : 0 : 2 : 1