ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 15
โทรศัพท์ 02-200-7856-8 , โทรสาร 02-200-7690

 

คลินิกวิทยาระบบบดเคี้ยว
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 4 หมายเลขโทรศัพท์สายตรง 0-2200-7779
โทรศัพท์มือถือ 089-128-7455,080-197-0085
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4463-67