โครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว

 

ความเป็นมา

โครงการจัดตั้งภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 หลังจากที่คณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งเป็นลักษณะภาควิชาอิสระ โดยแยกจากภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 และได้มีการแยกการบริหารจัดการทั้งในด้านบุคลากร การเรียนการสอนและงบประมาณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 โดยมี ผศ.จุไร นาคะปักษิณ เป็นผู้อำนวยการโครงการฯ คนแรก จากนั้นในปี พ.ศ. 2550 คณะฯ ได้มีการปรับโครงสร้างตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล จึงทำให้โครงการจัดตั้งภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว ได้รับการจัดตั้งเป็น “ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว (Department of Masticatory Science) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 441 (7/2553)

 

ปรัชญา

ระบบบดเคี้ยวที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพื้นฐานแห่งสุขภาพที่ดีของประชาชน

 

ปณิธาน

มุ่งสร้างผลผลิตชั้นเลิศในระดับสากลที่มีความรู้คู่คุณธรรม

 

วิสัยทัศน์

หน่วยงานแห่งการเรียนรู้ วิจัยและบริการวิชาการ ด้านวิทยาระบบบดเคี้ยวที่มีมาตรฐานสากล

 

พันธกิจ

1. สร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางทันตแพทยศาสตร์ที่มีคุณภาพในระดับสากล ควบคู่คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

2. ผลิตผลงานวิจัยในระดับสากล เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม และการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางทันตแพทยศาสตร์ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4. ส่งเสริม ทำนุบำรุงขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทย

5. บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและเตรียมความพร้อมบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงานตามพันธกิจได้ครบถ้วน

masticatorymasticatory