งานวิจัยของภาควิชา

 

1. ใจนุช จงรักษ์, อรวรรณ มโนมัยสันติภาพ. ประสิทธิภาพของฟิล์มเอ็กซเรย์ชนิดอินสแตนท์ในการวินิจฉัยพยาธิสภาพปลายรากฟัน. ว ทันต 2526;33:19-32.

2. เทอดพงษ์ ตรีรัตน์, ศิรินันท์ เพ่งพินิจ และนพคุณ วงษ์สวรรค์. การคาดคะเนอายุจากฟันใน เด็กไทย. ว นิติวิทยาศาสตร์ 2532;17:127-137.

3. เทอดพงษ์ ตรีรัตน์, ศิรินันท์ เพ่งพินิจ และนิสา เจียรพงศ์. ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับระยะ การเจริญเติบโตของฟันแท้และระยะการเจริญเติบโตของกระดูกข้อมือ. ว ทันต 2532;39:57-65.

4. ศิรินันท์ วิเศษสินธุ์. รายงานผู้ป่วยนิ่วของต่อมน้ำลายใต้ขากรรไกรล่าง : รายงานผู้ป่วย 4 ราย. ว ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 2533;4:13-19.

5.ศิรินันท์ วิเศษสินธุ์. ภาพรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้างในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย. ว ทันต 2533;40:260-268

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...