ลำดับที่
บทความเรื่อง
อาจารย์ผู้เขียนบทความ
1.
บทความเรื่อง “การเกิดมะเร็งช่องปาก ปัจจัยเสียงและการป้องกัน”
จากหนังสือเรื่อง แนวทางการตววจและจัดการมะเร็งช่องปาก สำหรับทันตบุคลากร

maxillofacial maxillofacial
รศ.ทพ. วรนัติ วีระประดิษฐ์
.
.
maxillofacial
2.
Editorial Board  จากหนังสือ  Oral Medicine & Pathology
Vol.14 No.041-079.2009. 

maxillofacial maxillofacial
รศ.ทพ. วรนัติ วีระประดิษฐ์
.
.
maxillofacial
3.
บทความเรื่องมะเร็งช่องปาก จากหนังสือสุขภาพช่องปากดี ชีวีมีสุข
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 

maxillofacial maxillofacial
 
รศ.ทพ. วรนัติ วีระประดิษฐ์
.
.
maxillofacial
4.
ตำราเรื่อง วิทยาเนื้อเยื่อช่องปาก Oral Pathology 
 

maxillofacial
 
รศ.ทพ. รัฐพงษ์ วรวงศ์วสุ

maxillofacial
5.
ตำราเรื่อง พยาธิวิทยาช่องปาก ศัลยพยาธิวิทยาและการวินิจฉัยแยกโรคทางคลินิก
(Oral Pathology: Surgical Pathology and Clinical Differential Diagnosis)
.
รศ.ทพ. รัฐพงษ์ วรวงศ์วสุ
 

 

maxillofacial
6.
หนังสือ เรื่อง เนื้องอกโอดอนโทเจนิก
(Odontogenic tumours)
.
รศ.ดร.ทพญ.โสภี ภูมิสวัสดิ์