ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ. ดร. ทพญ พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล

 

ที่ได้รับรางวัล Best Poster Presentation Award
เรื่อง
Immunostaining of BRAF V600E Mutation In Ameloblastomas.
ในงานประชุมวิชาการนานาชาติทางทันตแพทย์ลุ่มแม่น้ำโขง
The 14th International Dental Collaboration of the Mekong River Region Congress (IDCMR)
ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ Kunming Kai Wah Plaza International Hotel
เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

1. ผศ. ดร. ทพญ พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล 2. อ.ทพญ.อัญชิสา อิทธิวราพจน์ 3. นายดุสิต บุมาลี

ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงาน poster presentation

เรื่อง

1. Immunostaining of BRAF V600E Mutation In Ameloblastomas.
2. Expression of P53 In Ameloblatoma.
3. Frequency of HPV and EBV DNA In a Group of Thai Ameloblastoma Patients.

 

งานประชุมวิชาการนานาชาติทางทันตแพทย์ลุ่มแม่น้ำโขง
The 14th International Dental Collaboration of the Mekong River Region Congress (IDCMR)
ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ Kunming Kai Wah Plaza International Hotel
เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

อ.ทพญ.อัญชิสา อิทธิวราพจน์ เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงาน

เรื่อง Oral kaposi sarcoma: a case report

ในงานองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทย์แห่งประเทศไทย (อบทท.) ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561 และ

งานประชุม International dental collaboration of the mekong river region congress (IDCMRs)

ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561