ภาควิชาทันตกรรมเด็ก

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 13

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2200-7821-2 (สายตรง) ,
Fax : 02-200-7820