กองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข

ในมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ร่วมกับ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาทันตกรรมหัตถการ

จัดการประชุมวิชาการ “อมราวิชาการ”

เรื่อง

“Renew the Natural Smile with Restorative Dentistry”

หลักการและเหตุผล

 

 

ความต้องการในการบูรณะฟันของผู้ป่วยมีความต้องการการบูรณะที่มีความสวยงามเป็นธรรมชาติ ทันตแพทย์จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและเหตุผล ขั้นตอนการรักษาที่ถูกต้อง รวมถึงการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้การบูรณะนั้นสามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลานาน และมีความสวยงามเหมือนธรรมชาติ

 

การเรียนรู้และเข้าใจถึงวัสดุ เทคโนโลยี และวิธีการที่ทันสมัย จะช่วยให้ทันตแพทย์สามารถให้การบูรณะที่ซับซ้อน ได้สวยงาม และประสบความสำเร็จได้มากขึ้น

 

การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงวัสดุเทคนิคและเทคโนโลยีล่าสุดของการบูรณะฟัน รวมถึงการจัดการปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการบูรณะฟันในกรณีที่ซับซ้อน

 

ผู้เข้าอบรมภาคปฏิบัติจะได้ฝึกเทคนิคการบูรณะทางอ้อมชนิดวีเนียร์หรือการบูรณะทางตรงด้วยคอมโพสิตเรซิน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการ วิธีการใหม่ๆ รวมถึงมีความมั่นใจในการนำไปใช้จริง ทำให้เกิดความสวยงาม เป็นธรรมชาติมากที่สุด แก่ผู้มารับการรักษา

วัตถุประสงค์

 

เพื่อให้ทันตแพทย์ได้รับความรู้และมีความเข้าใจในวัสดุ วิธีการบูรณะฟัน และวิทยาการใหม่ๆ ทั้งยังได้ฝึกปฏิบัติการบูรณะฟันด้วยวัสดุและวิธีการใหม่ๆ

วิธีการประชุมและห้องประชุม

 

ภาคบรรยาย

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561               โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องโลตัส

จำนวน 5 ชั่วโมง

 

ภาคบรรยายและปฏิบัติ (บรรยาย 3 ชั่วโมง – ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง)

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561      ห้องประชุม 301- 302 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จำนวน 6 ชั่วโมง

 

 

 

คุณสมบัติผู้ร่วมประชุม ทันตแพทย์ทั่วไป

 

จำนวนรับ

1. ภาคบรรยาย         “Simplified procedures for direct and indirect restorations in the daily practice”

โดย Dr. Giulio Pavolucci
จำนวน 250 คน

2. ภาคบรรยายและปฏิบัติ

“Renew the natural smile with direct composite restoration”
โดย อาจารย์ ดร.ทพ.พิภพ สายแก้ว
จำนวน 20 คน
“Renew the natural smile with indirect veneer”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์
จำนวน 12 คน

 

ระยะเวลาที่จัด

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

ภาคบรรยาย เวลา 09.00-15.45 น.

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาคบรรยายและปฏิบัติ เวลา 09.00-16.15 น.

 

สถานที่จัด

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องโลตัส

ภาคบรรยาย เวลา 09.00-15.45 น.

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องประชุม 301-302

ภาคบรรยายและปฏิบัติ เวลา 09.00-16.15 น.

การลงทะเบียน

1. สำรองที่นั่งผ่านภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2. สำรองที่นั่งผ่านผู้แทน บริษัท เดนท์สพลาย ซิโรน่า (ประเทศไทย) จำกัด

* ลงทะเบียนผ่าน website

** ไม่มีค่าใช้จ่าย

*** บริจาคเงิน เข้ากองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข ในมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

      โอนเงินเข้า “ชื่อบัญชี มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์ ธนาคารกรุงเทพ 046-7-00099-8”

 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข ในมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์

 

 

กรรมการจัดงาน

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ชลธชา ห้านิรัติศัย
2. รองศาสตราจารย์ ทพญ.นาฏยา วงษ์ปาน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.วัชราภรณ์ คูผาสุข
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พงศ์ พงศ์พฤกษา
6. อาจารย์ ดร.ทพ.ศุภศันส์ ทิศทวีรัตน์
7. อาจารย์ ดร.ทพ.พิภพ สายแก้ว
8. อาจารย์ ทพ.นัฑวิชญ์ นิยมสุจริต
9. อาจารย์ ทพญ.อณิชา โกมลสิงห์สกุล
10. อาจารย์ ทพญ.มุนินทร์ ชัยชโลธร
11.อาจารย์ ทพญ.อภิญญา ลิ้มวิศิษฏ์สกุล

 

 

ผู้สนับสนุนการประชุม

บริษัท เดนท์สพลาย ซิโรน่า (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ในวัสดุ และวิธีการในการบูรณะในกรณีที่ซับซ้อน ให้มีความสวยงามเป็นธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้น และได้ฝึกปฏิบัติการบูรณะด้วยคอมโพสอตเรซินด้วยวิธีทางตรง และฝึกบูรณะด้วยวีเนียร์ โดยวิธีทางอ้อม

การบริจาคเงิน

โอนเงินเข้า “ชื่อบัญชี มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์ ธนาคารกรุงเทพ 046-7-00099-8”

 

Renew the Natural Smile with Restorative Dentistry

 

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องโลตัส

เวลา 08.30 -08.45 น.      ลงทะเบียน
เวลา 08.45 –09.00 น.     พิธีเปิด

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ชลธชา ห้านิรัติศัย
ประธานกองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข

เวลา 09.00 – 10.00 น.    Simplified procedures for direct restorations in the daily practice (I)

Dr. Giulio Pavolucci

เวลา 10.00 – 10.15 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.15 – 11.45 น.    Simplified procedures for direct restorations in the daily practice (II)

Dr. Giulio Pavolucci

เวลา 11.45 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30 น.    Simplified procedures for indirect restorations in the daily practice (I)

Dr. Giulio Pavolucci

เวลา 14.30 – 14.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 14.45 – 15.45 น.    Simplified procedures for indirect restorations in the daily practice (II)

Dr. Giulio Pavolucci

* พิธีกร อาจารย์ ทพ.นัฑวิชญ์ นิยมสุจริต
** ผู้ดำเนินการประชุม อาจารย์ ดร.ทพ.ศุภศันส์ ทิศทวีรัตน์

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561
ห้องบรรยาย 301-302 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Renew the natural smile with direct composite restoration

 

เวลา 08.30 – 08.45 น.     ลงทะเบียน
เวลา 08.45 – 09.00 น.     พิธีเปิด
เวลา 09.00 – 10.00 น.    Renew the natural smile with direct composite restoration (I)

อาจารย์ ดร.ทพ.พิภพ สายแก้ว

เวลา 10.00 – 10.15 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.15 – 12.15 น.    Renew the natural smile with direct composite restoration (II)

อาจารย์ ดร.ทพ.พิภพ สายแก้ว

เวลา 12.15 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30 น.    Hand on: Direct composite restoration for natural smile (I)

อาจารย์ ดร.ทพ.พิภพ สายแก้ว, อาจารย์ ทพญ.มุนินทร์ ชัยชโลธร

เวลา 14.30 -14.45 น.      พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 14.45 – 16.15 น.    Hand on: Direct composite restoration for natural smile (II)

อาจารย์ ดร.ทพ.พิภพสายแก้ว, อาจารย์ ทพญ.มุนินทร์ ชัยชโลธร

 

 

ห้องบรรยาย 301- 302 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Renew the natural smile with indirect veneer

 

เวลา 08.30 – 08.45 น.     ลงทะเบียน
เวลา 08.45 – 09.00 น.     พิธีเปิด
เวลา 09.00 – 10.00 น.    Renew the natural smile with indirect veneer (I)

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์

เวลา 10.00 – 10.15 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.15 – 12.15 น.    Renew the natural smile with indirect veneer (II)

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์

เวลา 12.15 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30 น.    Hand on: Indirect veneer (I)

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์, อาจารย์ ทพญ.อณิชา โกมลสิงห์สกุล

เวลา 14.30 -14.45 น.      พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 14.45 – 16.15 น.    Hand on: Indirect veneer (I)

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์, อาจารย์ ทพญ.อณิชา โกมลสิงห์สกุล

ปิดรับลงทะเบียน

ขณะนี้ ระบบลงทะเบียนงานประชุม อมราวิชาการ ได้ปิดรับลงทะเบียนแล้ว หากท่านใดประสงค์จะลงทะเบียนงานประชุม

ขอความกรุณาติดต่อแจ้งความประสงค์ผ่านทางผู้แทนบริษัท DentsplySirona คุณสุปรียา แตงอ่อน โทร.0988933263 ได้ค่ะ