หลักสูตรที่ภาควิชาเปิดสอน

 

สาขาทันตกรรมหัตถการ
มีขอบเขตงานในด้านการตรวจวินิจฉัยและการป้องกันฟันผุ การรักษาฟันผุ สึกกร่อนและแตกบิ่น การบูรณะฟันด้วยอมัลกัม ทอง และวัสดุอุดสีเหมือนฟัน การปิดช่องฟันห่าง การฟอกสีฟันให้ขาวขึ้น และการทำเคลือบหน้าฟันเพื่อแก้ไขความผิดปรกติของฟัน หรือเพื่อความสวยงาม โดยมีหลักสูตรที่รับผิดชอบโดยตรงได้แก่

 

• หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมหัตถการ
• หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมหัตถการ (นานาชาติ)
• หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมหัตถการ

 

นอกจากนี้ มีหลักสูตรที่ร่วมสอนกับภาควิชาอื่น ได้แก่

• หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์
• หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทันตกรรม
• หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์