สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

มีขอบเขตงานในด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคของเนื้อเยื่อในฟัน หรือโรคของเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น กล้องจุลทรรศน์ เครื่องอัลตราโซนิก เป็นต้น รวมทั้งการวางแผนและบูรณะฟันภายหลังการรักษาคลองรากฟันให้สามารถเก็บรักษาฟันไว้ใช้งานได้ และมีความสวยงาม โดยมีหลักสูตรที่รับผิดชอบโดยตรงได้แก่

 

• หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์
• หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์ (นานาชาติ)
• หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์
• หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ เพื่อฝึกอบรมให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

 

นอกจากนี้ มีหลักสูตรที่ร่วมสอนกับภาควิชาอื่น ได้แก่

• หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์
• หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ในด้านการวิจัยได้มีการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในแง่มุมต่างๆ ให้มีความลึกซึ้งและทันสมัย รวมทั้งการพัฒนาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์และใช้ในวงการทันตแพทย์ เช่น แผ่นยางกั้นน้ำลาย เป็นต้น