ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 14

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ 6 ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10410

โทรศัพท์ 0-2200-7825-6 , โทรสาร 0-2200-7824