งานวิจัยของภาควิชา

 

• Thanawan Jeeruphan, Jeeraphat Jantarat, Kallaya Yanpiset, Lalida Suwannapan, Phannarai Khewsawai, Kenneth M. Hargreaves: Mahidol Study 1: Comparison of Radiographic and Survival Outcomes of Immature Teeth Treated with Either Regenerative Endodontic or Apexification Method : A Retrospective Study. Journal of Endodontics 2012 Nov.

 

• Lee JY, Yanpiset K, Sigurdsson A, Vann WF Jr.
Laser Doppler flowmetry for monitoring traumatized teeth.
Dent Traumatol. 2001 Oct; 17 (5) : 231-5.

 

• Yanpiset K, Vongsavan N, Sigurdsson A, Trope M.
Efficacy of laser Doppler flowmetry for the diagnosis of revascularization
of reimplanted immature dog teeth. Dent Traumatol. 2001 Apr; 17 (2) : 63-70.

 

• Yanpiset K, Trope M.
Pulp revascularization of replanted immature dog teeth after different
treatment methods.

 

• Thongwattana (Yanpiset) K, Hanirattisai C.
The softening effect of four solvents on gutta-percha. Mahidol Univ. J.1995; 2: 49-55. Endod Dent Traumatol. 2000 Oct; 16 (5) : 211-7.

 

• Jantarat J: Intentional replantation. Australian Endodontic Journal 1998; 24(2): 78-80.

 

• Jantarat J: Surgical Management of a tooth with stripping perforation.
Australian Endodontic Journal 1998; 24(3): 111-114.

 

• Jantarat J,Dashper SG, Messer HH. Sealing ability of function perforation repair Aust Endoo J. 1998: Dec;24(3) : 109-10

 

• Jantarat J, Dashper SG, Messer HH: Effect of matrix placement on furcation perforation repair. Journal of Endodontics 1999; 25(3): 192-196.

 

• Jantarat J, Palamara JEA, Messer HH: Comparison of methods for measuring deformation in teeth: LVDTs vs strain gauges. Journal of Dentistry 2001; 29: 75-82.

 

• Jantarat J, Palamara JEA, Messer HH: An Investigation of Cuspal Deformation and Delayed Recovery After Occlusal Loading. J Dent. 2001 Jul;29(5):363-70.

 

• Jantarat J, Lindner C, Plalmara JEA, Messer HH: Time-Dependent Properties of Human Root Dentin. Dental Materials 2002: 18: 486-493.

 

• Vajrabhaya LO, Korsuwannawong S, Jantarat J, Korre S. Biocompatibility of furcal perforation repair material using cell culture technique: Ketac Molar versus ProRoot MTA.Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2006 Dec;102(6):e48-50. Epub 2006 Sep 26.

 

• 20_National Journal ( Endodontics, Operative Dentistry topic) Muangmingsuk A, Senawongse P Influence of different softstart polymerization techniques on marginal adaptation of Class I restorations Am. I Dent (2003) 16 : 117-119

 

• Timpawat S and Masaya-anon S. The Evaluation of Success and Failure in Root Canal Treatment. J Dent Assoc Thai 34 : 288-298,1984.

 

• Timpawat S and Vajrabhaya L. Comparison of Sealing Properties of Root Canal Cements. J Dent Assoc Thai 38 : 49-55, 1988.

 

• Vajrabhaya L, Timpawat S and Luanratana D. Comparison of Effciency of Sealing Property of Six Intermediate Restorative Materials. Enhancing Pharmacy Profession Through Education, 11th Asian Congress of Pharmaceutical Sciences, Bangkok, Thailand, 1986.

 

• Timpawat S, Amornchat C and Suriyaguntanon P. Antibacterial Effects of CMCP, Cresophene and Formocresol as Root Canal Medications. J Dent Assoc Thai 38 : 153-161, 1988.

 

• Timpawat S. Endodontic Therapy in Irradiated Patients. J Dent Assoc Thai 40 : 109-116, 1990.

 

• Kunavipakorn N, Amornchat C and Timpawat S. A Comparison of Antibacterial Effect of Vitapex and Calcium Hydroxide. J Dent Assoc Thai 41 : 169-177, 1991.

 

• Yongcharoen W, Timpawat S and Vongsavan N. The pH and Calcium Content Changes in Calcium Hydroxide Used as Root Canal Medicament. J Dent Assoc Thai 41 : 254-263, 1991.

 

• Thirawatarawatin W, Amornchat C and Timpawat S. A Comparison of Bacterial Reduction of Contaminated Reamers by Wiping with Normal Saline, 70% Ethyl Alcohol and 2.5% Sodium Hypochlorite. Mahidol Dent J 1 : 73-79, 1992.

 

• Timpawat S, Amorchat C and Pornsuksawang D. Effect of 4 Disinfectants on Bacillus subtillis Contaminated Endodontic Instruments. J Dent Assoc Thai 44 : 1-7, 1994.

 

• Timpawat S, Chearapong P. Endodontic Treatment Need and Success in Faculty of Dentistry, Mahidol University. Mahidol Dent J 14 : 1-9, 1994.

 

• Timpawat S. Effect of Calcium Hydroxide Treatment on External Root Resorption. J Dent Assoc Thai 45 : 75-83, 1995.

 

• Timpawat S, and Triratana T. A Evaluation of Apical Leakage of Glass Ionomer Root Canal Sealer when Obturated with Thermafil. J Dent Assoc Thai 45 : 84-89, 1995.

 

• Timpawat S, Sa-nguansin S, and Autayapamornvat S. Comparison of Cytotoxic Effects of Four Root Canal Medicaments. J Dent Assoc Thai 47 : 145-151, 1997.

 

• Timpawat S, and Panitvisai P. Attitude of a Group of Thai Dentists on Calcium Hydroxide Used in Root Canal Treatment. J Dent Assoc Thai 48 : 143-148, 1998.

 

• Timpawat S, Jensen J, Feigal R and Messer H. : An in Vitro Study of the Comparative Effectiveness of Obturating Curved Root Canals with Gutta-percha Cones and Stainless Steel Files. Oral Surg Oral Med Oral Patho. 55 : 180-185, 1983.

 

• Timpawat S, Sripanaratanakul S. Apical Sealing Ability of Glass Ionomer Sealer without Smear Layer. J Endodon 24 : 343-345, 1998.

 

• Timpawat S, Amornchat C, and Trisuwan W. Bacterial Coronal Leakage after Three Root canal Sealers. J Endodon 27 : 36-9, 2001.

 

• Timpawat S, Harnirattisai C, Senawongse P. Adhesion of a Glass-Ionomer Root Canal Sealer to the Root Canal Wall. J Endodon 27 : 168-171, 2001.

 

• Timpawat S, Vongsavan N, and Messer H. Effect of Removal of the Smear Layer on Apical Microleakage. J Endodon 27 : 351-353, 2001.

 

• Wimonchit S, Timpawat S, and Vongsavan N. A Comparison of Techniques for Assessment of Coronal Dye Leakage. J Endodon 28 : 1-4, 2002.

 

• Kijsamanmith K, Timpawat S, Harnirattisai C, Messer H. Micro-tensile bond strengths of bonding agents to pulpal floor dentine. J Endodon 35: 833-39,2002.

accept Timpawat S, Nipattamanon C, Kijsamanmith k, Messer HH. Effect of bleaching agents on bonding to pulp chamber dentine. Int Endod J 2005; 38:811-217.

 

• Kijsamanmith K. Timpawat S. Vongsavan N. Mathews B. A comparison between red and infrared light for recording pulpal blood flow from human anterior tooth with a laser Doppler flow meter. Arch Oral Biol 56: 614-18, 2011.

 

• Kijsamanmith K. Timpawat S. Vongsavan N. Mathews B. Pulpal blood flow recorded from human premolar teeth with a laser Doppler flow meter using either red or infrared light. Arch Oral Biol 56: 629-33, 2011.

 

• ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล ปัญหาของการรักษาคลองรากฟันระหว่างและหลังการรักษา ว. ทันต. มหิดล2527; 4: 153 – 64.

 

• Sutimuntanakul S. Endodontic problems during and after treatment. . Mahidol Dent J 1984; 4: 153 – 64.

 

• สุนีย์ สุตันไชยนนท์ ชัชรี สุชาติล้ำพงษ์ มัลลิกา ศิริรัตน์ จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ ศิริพร ทิมปาวัฒน์ ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล การรักษาร่วมระหว่างการรักษาคลองรากฟัน รักษาโรคปริทันต์ และการใส่ฟัน ในช่องรากฟันกรามเป็นโรคปริทันต์ชนิดรุนแรง ว. ทันต. 2527; 34: 81 – 95.

 

• Sutanchaiyanont S, Suchatlampong C, Sirirat M, Kasetsuwan C, Timpawat S, Sutimuntanakul S. A combined endodontic, periodontic and prosthodontic treatment on furcation involved tooth. J Dent Assoc Thai 1984; 34: 81 – 95.

 

• ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล วัชราภรณ์ คูผาสุข การแก้ไขฟีเนสเตรชันของฟันเขี้ยวบน ว. ทันต. มหิดล2537; 14: 48 – 53.

 

• Sutimuntanakul S, Kuphasuk W. Treatment of fenestration of an upper canine. Mahidol Dent J 1994; 14: 48 – 53.

 

• ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล Procedural errors in endodontic treatment เอ็นโดสาร 2542; 2: 2 – 4.

 

• Sutimuntanakul S. Procedural errors in endodontic treatment. J Endod Soc Thai 1999;2: 2 – 4.

 

• ชรินทร์ทิพย์ ศรีสำราญ ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล อาการปวดประสาทไทรเจมินัลกับงานรักษาคลองรากฟัน เอ็นโดสาร 2545; 7: 13 – 15.

 

• Srisumran C, Sutimuntanakul S. Trigeminal neuralgia and endodontic treatment. J Endod Soc Thai 2002; 7: 13 – 15.

 

• พรรณราย เขียวไสว ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล ช่องพังผืดของศีรษะและการติดเชื้อ เอ็นโดสาร 2553;15: 4 – 12.

 

• Phanarai K, Sutimuntanakul S. Fascial space of head and infection spreading. J Endod Soc Thai 2010; 15: 4 – 12.

 

• ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล การเปรียบเทียบการอุดคลองรากฟันด้วยกัตตาเปอร์ชาสามวิธี ว. ทันต. มหิดล 2527; 4: 1 – 8.

 

• Sutimuntanakul S. A comparison of three methods of gutta percha obturation. Mahidol Dent J 1984; 4: 1 – 8.

 

• อมรา ม่วงมิ่งสุข ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล การศึกษาเปรียบเทียบการรั่วซึมที่ปลายรากฟันเมื่ออุดด้วยวิธีต่างกัน ว. ทันต. 2527; 34 : 244 – 53.

 

• Muangmingsuk A , Sutimuntanakul S. A comparative study of apical microleakage of different retrograde techniques. J Dent Assoc Thai 1984; 34: 244 – 53.

 

• ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล อมรา ม่วงมิ่งสุข ผลของวาร์นิชที่มีต่อการรั่วซึมของวัสดุอุดปลายราก ว. ทันต. 2529; 36 : 33 – 41.

 

• Sutimuntanakul S, Muangmingsuk A. Influence of varnish on microleakage of different retrofilling materials. J Dent Assoc Thai 1986; 36: 33 – 41.

accept ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล พิษณุ วงศ์สืบชาติ ผลของโซเดียมไฮโปคลอไรท์และอาร์ ซี – เพรปที่มีต่อการบิดหักของเครื่องมือขยายคลองราก ว. ทันต. มหิดล 2536; 13 : 101 – 8.

 

• Sutimuntanakul S, Wongsuebchart P. Effect of sodium hypochlorite and RC-Prep on torsional breakage of endodontic files. Mahidol Dent J 1993; 13 : 101 – 8.

 

• วรัท สุคนธปฏิภาค ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ ผลของน้ำยาที่มีต่อเชื้อ แบคทีเรียที่ปนเปื้อนบนผิวของแท่งกัตตาเปอร์ชา ว. ทันต. มหิดล 2537; 14: 17–23.

 

• Sukontapatipark W, Sutimuntanakul S, Srisatjalux R. Effectiveness of disinfectants for decontamination of gutta percha points. Mahidol Dent J 1994; 14: 17–23.

 

• มีชัย สมหวังประเสริฐ ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล กายวิภาคของคลองรากฟันตัดล่าง ว. ทันต. มหิดล 2538; 15 : 76 – 83.

 

• Somwangprasert M, Sutimuntanakul S. Root canal anatomy of the mandibular incisors. Mahidol Dent J 1995; 15: 76 – 83.

 

• Sutimuntanakul S, Worayoskowit W, Mangkornkarn C. Retrograde in ultrasonically prepared canals. J Endodon 2000; 26 : 444 – 6.

 

• พัชรินทร์ ปอแก้ว ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล อัญชลี ว่องพานิช ผลของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ต่อความ แข็งแรงเชิงดัดของเนื้อฟัน ว. ทันต. มหิดล 2549; 26 : 329 – 36.

 

• Porkaew P, Sutimuntanakul S, Wongphanich A. Effect of calcium hydroxide on the flexura strength of human dentine. Mahidol Dent J 2006; 26: 329 – 36.

 

• นวลพร พิศาลชัยยงค์ ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล สุวรรณา ก่อสุวรรณวงศ์ ละอองทอง วัชราภัย การ ประเมินความเป็นพิษของพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ขาวไทยต่อเซลล์เพาะเลี้ยงด้วยวิธีเอ็มทีที ว. ทันต. มหิดล 2553; 30 : 17 – 26.

 

• Pisalchaiyong N, Sutimuntanakul S, Korsuwannawong S, Vajrabhaya L. Evaluating cytotoxicity of Thai white Portland cement in cell culture using MTT assay. Mahidol Dent J 2010; 30: 17– 26.

 

• ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล ชรินทร์ทิพย์ ศรีสำราญ การเปลี่ยนแปลงค่าพีเอชของเนื้อฟันเมื่อใส่แคลเซียมไฮดรอกไซด์ในคลองรากฟัน ว. ทันต. มหิดล 2553; 30 : –

 

• Sutimuntanakul S, Srisumran C. The pH changes of root dentine when dressing with calcium hydroxide. Mahidol Dent J 2010; 30:

 

• Asawaworarit, W. : Comparative Study of the Efficiency and Time Consumption between Giromatic Handpicce and Endodontic Hand Instruments. J.Dent. Ass. Thai. 30 : 103-113, 1980.

 

• Muangmingsuk, A., and Asawaworarit, W. : Staining of a Composite Resin after Polishing with Five Polishing Kits : A Comparative Study. J. Dent. Assoc. Thai. 34 : 281-287, 1984.

 

• Asawaworarit, W., and Ongkarnchana, W. : The Effect of RC-Prep on the Apical Seal. J. Dent. Assoc. Thai. 42 : 85-90, 1992.

 

• Asawaworarit, W., and Tanomsup, W. : A Comparative Study of Sectional Warm Gutta-Percha and Lateral Condensation Techniques Concerning The Apical Seal : Mahidol Dent. J. 12 : 7-10, 1992.

 

• Asawaworarit, W., and Chinagarn, J. : Effect of the Smeared Layer Removed after Post-hole Preparation on Apical Seal : J. Dent. Assoc.
• Thai. 42 : 122-129. 1992.

 

• Asawaworarit, N., Suchatlampong, C., and Asawaworarit, W. : Average Incisal Relationships. J. Dent. Ass. Thai. 42 : 171-175, 1992.

 

• Asawaworarit, N., Asawaworarit., W., and Suchatlampong, C. : Dental Management in Cleido-Cranial Dysplasia. Mahidol Dent. J. 12 : 102-111, 1992.

 

• Asawaworarit, W., and Lertpati, w. : Sealing ability of laterally condensed and main cone with injectable gutta-percha root canal fillings. Mahidol Dent. J. 26 : 81-87, 2006.

 

• Asawaworarit, W., and Malhotra, W. : Microtensile bond strength of resin cement to surface-treated root-canal and glass fiber pests. Mahidol Dent. J. 28 : 325-332, 2008.

 

• Piyawattanataworn, W., Asawaworarit, W., and Senawongse, P. : The microtensile bond strength of resin composite core and fiber post after surface treatment with 24% or 35% hydrogen peroxide. Mahidol Dent. J. 29 : 163-174, 2009.

 

• Asawaworarit W, Piyawattanataworn W, Senawongse P. Effect of 4% HF etching intervals on microtensile bond strength of fiber posts to resin composite cores. Mahidol Dent J 2010; 30 : 153-62.

 

• Veerayotthawilai O, Asawaworarit W, Vongsavan N, and Matthews B. : Sensory Thresholds and Blood Flow in Teeth with Inflamed Pulps, IADR Meeting Abstract 3295, 2002

 

• บุญนิตย์ ทวีบูรณ์, รุ่งรวี กมลรุ่งวรากุล, สร้อยศิริ ทวีบูรณ์ : การพัฒนาวิธีการตรวจและเพาะเชื้อจากคลองรากฟัน ว.ทันตจุฬา 17 : 261-269, 2537.

 

• รุ่งรวี กมลรุ่งวรากุล, ภาสสิทธิ์ สุขากันยา : ผลของสเมียร์แลย์ต่อการรั่วซึมที่ปลายรากของคีแทค-เอ็นโดและมหิดลซีลเลอร์ ว. ทันต. มหิดล 18 : 31-37, 2541.

 

• ละอองทอง วัชราภัย,วนิดา แสงอลังการ, รุ่งรวี กมลรุ่งวรากุล,วรรณะ อภัย สุนีย์ ลิ้มมีโชคชัย, มณีรัตน์ ยิ่งธโนทัย : การกำจัดชั้นเสมียร์ที่เกิดจากการขยายคลอง รากฟันด้วย อีดีทีเอ 5 สูตร ว.ทันต. 54 : 112-122,2547

 

• รุ่งรวี กมลรุ่งวรากุล, บุญนิตย์ ทวีสมบูรณ์, สมดุลย์ หมั่นเพียรการ : ผลของแท่งแคลเซี่ยมไฮดรอกไซค์และคลอร์เฮกซิดีนแอคทีฟพอยท์ในการต่อต้านแบคทีเรีย ว.ทันต.มหิดล 30 : 197-206,2553

 

• Vajrabhaya L, Suwannawong KS, Kamolroongwarakul R, Pewkieng L. Cytotoxicity evaluation of gutta-percha solvents: Chloroform and GP-solvent(limonene) Oral Surg, Oral Med, Oral Pathol, Oral Radiol and Endod 98:756-9, 2004.

 

• Original article PFM Crowns VS All-ceramic crowns วารสารสมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย ปีที่1 ฉบับที่1 มิถุนายน 2547

 

• Original article all-ceramic restorations selection วารสารสมาคม 
ทันตกรรมประดิษฐ์ไทย ปีที่1 ฉบับที่1 มิถุนายน 2547

 

• Original article Procera All-ceram restorations วารสารสมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย ปีที่1 ฉบับที่1 มิถุนายน 2547

 

• Banomyong D, Palamara JE, Burrow MF, Messer HH. Effect of dentin conditioning on dentin permeability and micro-shear bond strength. Eur J Oral Sci. 2007 Dec;115(6):502-9