• ขอเชิญทันตแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการออนไลน์ ในหัวข้อ “Regenerative Endodontics: When it works VS When it does not”

 

• ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาทันตกรรมหัตถการ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Nonretentive Ceramic Overlays: The Minimal Invasive Restorations

 

• ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกวดเคสทางคลินิกการบูรณะฟันหน้า

 

• ประชุมวิชาการและการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมทันตกรรมหัตถการ (ประเทศไทย) OPERTRENDS with NEW GENs – New Beginning of the Association of Operative Dentistry (Thailand)

 

• รับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมหัตถการ Residency Training Program in Operative Dentistry

 

• รักษารากฟันฟรี โดยนักศึกษาทันตแพทย์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ โครงการ คืนรอยยิ้มและความมั่นใจด้วยการรักษารากฟันแท้

 

• ขอเชิญทันตแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง Esthetics and Durability of All-ceramic Restorations in our Daily Practice โดยวิทยากร Dr. Michael Dieter, DDS

 

• งานประชุมวิชาการ Endodontic Collabs Project…Let’s Work Together Season 1 (Endo x Prosth)

 

• ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Fantastic Rotary(s) and How to File Them

 

• โครงการศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ จัดอบรม เรื่อง Nonretentive partial crown concept and new generation of direct restorative materials. (A Clearer Idea of Nonretentive Partial Crowns)

 

โครงการศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ จัดอบรม เรื่อง Nonretentive partial crown concept and new generation of direct restorative materials. (Recent Update in Dental Material)

 

• ขอแสดงความยินดี รศ. ทพญ.นาฎยา วงษ์ปาน ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์คลินิก ในสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ

 

• งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทย

 

• ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย จัดการบรรยาย Understanding the Dental Care for Geriatric Patients

 

• รองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.จีรภัทร จันทรัตน์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญให้เป็น Keynote Speaker บรรยายใน Plenary Session: Regenerative Endodontics เรื่อง Regenerative Endodontics: Clinical Challenges ในงานประชุมวิชาการ 12th IFEA World Endodontic Online Congress

 

• ขอเรียนเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติแบบ Online MIES2021 ในวันที่ 4-5 กันยายน 2564 “Management of Endodontic Challenges for the Best Clinical Practice” โดยวิทยากรจากหลายประเทศ

 

• รักษารากฟันฟรี โดยนักศึกษาทันตแพทย์ภายใต้การดูแลของอาจารย์

 

• สมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 “Trends in Endodontics ..ถึงเวลา upskill”

 

• กองทุนอาจารย์ อมรา ม่วงมิ่งสุข ในมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ และบริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ขอเชิญทันตแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ในหัวข้อ Amara Vichakarn: The Legend and Her Apprentices

 

• รักษารากฟัน…ฟรี โครงการคืนรอยยิ้มและความมั่นใจด้วยการรักษารากฟันแท้ รักษาโดยนักศึกษาทันตแพทย์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายในการบูรณะฟันภายหลังการรักษารากฟัน

 

• Endodontic Innovation: Road to Clinical Challenges 1 – 3 May 2019 Mahidol International Endodontic Symposium 2019

 

• โครงการประกวดการบูรณะฟัน ครั้งที่ 11 : class IV resin composite สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 – 6 ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16 พ.ย. 2561

 

• ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Root Canal Filling And Bioceramics : From Sealing To Filling Concept By Stéphane SIMON

 

• ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ Mahidol International Symposium on Restorative Dentistry “New Strategies for Restorative Excellence” 11-13 May 2018

 

• ขอเชิญทันตแพทย์ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ “Esthetic Restorations in Modern CAD/CAM and cementation”

 

• ขอเรียนเชิญ อาจารย์ ทันตแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุม Public Lecture by Dr.Jan De Munck,DDs,PhD SPEECH TITLE: An Adhesive Research in Dentistry

 

•  สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ร่วมกับ บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดบรรยายในหัวข้อ New trends in Endodontics : a clinical approach evidenced based.

 

•  รับสมัครนักศึกษาทันตแพทย์ทุกท่าน เข้าร่วมการประกวดเปิด ACCESS ครั้งที่ 5

 

•  รักษารากฟันฟรี โครงการ “คืนรอยยิ้ม ด้วยการรักษารากฟันแท้”

 

•  ขอเรียนเชิญทันตแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึง ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพญ.อมรา ม่วงมิ่งสุข “ต้นน้ำผู้เป็นต้นแบบ”

 

•  ขอเชิญทันตแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย หัวข้อ Retreatment, in the Era of Implants

 

•  Mahidol Endodontic International Symposium “Twenty-First Century Endodontics” 28th – 31st March 2016

 

•  ชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2559 เรื่อง Treating the “Untreatable” with Modern Endodontics

 

•  ขอเชิญนักศึกษาและคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “Why Bioactive Restoratives are the Future”

 

•  Mahidol Endodontics International Symposium “Twenty-first Century Endodontics”

 

•  โครงการประกวดการบูรณะโพรงฟัน Class I ด้วยเรซินคอมโพสิต ครั้งที่ 10

 

•  ประกาศรับสมัครนักศึกษาทันตแพทย์ทุกคนเข้าร่วม การประกวดเปิด Access ครั้งที่ 4

 

•  ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ อมราวิชาการ : ถึงรากถึงโคน กับ 4 กูรู

 

•  ชมรมทันตกรรมหัตการแห่งประเทศไทย เรียนเชิญทันตแพทย์ ร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการยามบ่าย GIC Afternoon Symposium

 

•  ผลการประกวดบูรณะฟันในโพรงฟันแบบที่ 5 ด้วยเรซินคอมโพสิต ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2557

 

•  รักษารากฟันฟรี โครงการ “คืนรอยยิ้ม ด้วยการรักษารากฟันแท้”

 

•  ประกาศผลรางวัล โครงการประกวดบูรณะฟันชั่วคราวด้วยวัสดุ Protemp tm 4

 

•  ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย ขอเชิญทันตแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Esthetic Approach for Anterior Restorations

 

•  ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2558 เรื่อง Endodontics at a crossroad “Endo-Perio Controversial Cases” โดย Dr. Bernice Ko

 

•  ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “Evaluation of Color, Opalescence and Translucency of Human enamel and Resin composites”

 

•  ประชุมวิชาการ 6th International Congress on Adhesive Dentitry ในหัวข้อเรื่อง “The Gold Standard Self-Etching Adhesive : Beyond MDP”

 

•  การประกวดเปิด Access ครั้งที่ 3

 

•  โครงการประกวดการบูรณะโพรงฟัน Class V ด้วยเรซินคอมโพสิต ครั้งที่ 9

 

•  ขอเชิญทันตแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติการ Mastering Endodontics For General Practitioner TAKE IT EASY but DO IT RIGHT

 

•  ขอเชิญชวนทุกท่านประกวดแต่ง”เพลงชมรมเอ็นโดฯ”ในวาระครบรอบ 20 ปี เพื่อชิงเงินรางวัล 10000 บาท

 

•  รักษารากฟันฟรี โครงการ “คืนรอยยิ้ม ด้วยการรักษารากฟันแท้”

 

•  ชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญแฟนคลับชมรมทุกท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยาย update ความรู้ Successful Endodontics:Theory to Practice

 

•  ผลการประกวดบูรณะฟันในโพรงฟันแบบที่ 5 ด้วยเรซินคอมโพสิต ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2556

 

•  ขอเชิญทันตแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง Pro Taper NEXT A new instrumentation technique to improve access, reduce instrument stress and working times in endodontics

 

•  ชวนน้องปี 6 มาร่วมงาน สานรักจากใจอาจารย์ 2556

 

operativeoperativeoperative

 

• โครงการ คืนรอยยิ้มและความมั่นใจด้วยการรักษารากฟันแท้

ภาพกิจกรรม

 

• ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ ร่วมกับ โครงการศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการ เรื่อง 3D Endodontics: Concepts and Techniques & Pain Management โดย Professor Gianluca Gambarini ใน วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ The Sukosol Hotel กรุงเทพฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

File1 File2