• การประชุมวิชาการ “Amara Vichakarn: The Legend and Her Apprentices” 

 

• ภาพกิจกรรม การประชุมวิชาการนานาชาติ Mahidol International Endodontic Symposium 2019 เรื่อง “Endodontics Innovation : Road to Clinical Challenges”

 

• ภาพกิจกรรม Mahidol Endodontic International Symposium “Twenty-First Century Endodontics” ระหว่างวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2016 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

operative

 

• ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ ร่วมกับ โครงการศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการ เรื่อง 3D Endodontics: Concepts and Techniques & Pain Management โดย Professor Gianluca Gambarini ใน วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ The Sukosol Hotel กรุงเทพฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 File1  File2

 

• งานแสดงมุทิตาจิตครบรอบ70ปี ศ.คลินิกเกียรติคุณอมรา ม่วงมิ่งสุข

ภาพกิจกรรม

 

•  โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 30-31 มีนาคม และ1 เมษายน 2554

 

• การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง Effective Strategy in Management of Acute Dental Pain Persistent Endodontic Infection

ภาพกิจกรรม