วัตถุประสงค์

กองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ พัฒนาวิชาการและทักษะด้านทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ ส่งเสริมนักศึกษาที่มีจริยธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างแก่นักศึกษาทันตแพทย์ พัฒนาด้านวิชาการและวิจัยของอาจารย์ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์