โครงการประกวดเปิดทางเข้าคลองรากฟัน ของนักศึกษาทันตแพทย์

 

 

ประจำปี 2555

 

:  รางวัลที่ 1  นศ.ทพ.เรืองเจริญ  อริยะมหามงคล

:  รางวัลที่ 2  นศ.ทพ.รัชนีวรรณ  เพิ่มพงศ์โกศล

:  ชมเชย       นศ.ทพ.วรพร  จตุรภัทรพงศ์ , นศ.ทพ.พราว  พ่วงพงษ์

 

 

ประจำปี 2556

 

:  รางวัลที่ 1  นศ.ทพ.จิตติมาศ อัคควรกิจ

:  รางวัลที่ 2  นศ.ทพ.คัดนางค์ เหล่าสิว

:  ชมเชย       นศ.ทพ.วรพร จตุรภัทรพงศ์

 

 

ประจำปี 2557

 

:  รางวัลที่ 1   นศ.ทพ.ชลกมล  ศรัณย์เกตุ

:  รางวัลที่ 2   นศ.ทพ.คัดนางค์  เหล่าสิ

:  ชมเชย        นศ.ทพ.คัดนางค์ เหล่าสิ , นศ.ทพ.พลอยลดา  วิทวัสพันธุ์

 

 

ประจำปี 2558

 

:  รางวัลที่ 1  นศ.ทพ.พรปวีณ์  พูลเพิ่ม

:  รางวัลที่ 2  นศ.ทพ.ภาสกร  ตรีทิพย์สถิตย์

:  ชมเชย       นศ.ทพ.ปิยาอร      สุทธิพงศ์เกียรติ์ , นศ.ทพ.รุสมา  วิภาวิน

 

 

ประจำปี 2559

 

:  รางวัลที่ 1  นศ.ทพ.วรรธนัย   ปุณยนภากุล

:  รางวัลที่ 2  นศ.ทพ.ณัฐชา   โชติธนาการ

:  ชมเชย       นศ.ทพ.ชยาภรณ์   อิทธิพรกุล , นศ.ทพ.ญานิการ   แสงเถกิง