โครงการประกวดบูรณะฟัน ของนักศึกษาทันตแพทย์

 

 

ประจำปี 2547

 

: รางวัลที่ 1  นศ.ทพ.ดุจฤดี  จรดล

: รางวัลที่ 2  นศ.ทพ.ดารณี  นิละนนท์

: ชมเชย       นศ.ทพ.สมชาติ  เราเจริญพร , นศ.ทพ.ประการ  ธนาศรีสืบวงศ์

 

 

ประจำปี 2548

 

:  รางวัลที่ 1  นศ.ทพ.ประการ  ธนาศรีสืบวงศ์

:  รางวัลที่ 2  นศ.ทพ.ลดาวัลย์  ทัดมาลี

:  รางวัลที่ 3  นศ.ทพ.ดุจฤดี  จรดล

:  ชมเชย      นศ.ทพ.วรณัน ประพันธ์สิลป์ , นศ.ทพ.ชลัฐ  อัศวสุวรรณ์

 

 

ประจำปี 2549

 

:  รางวัลที่ 1  นศ.ทพ.วรณัน ประพันธ์สิลป์

:  รางวัลที่ 2  นศ.ทพ.ธีรัตต์ เจิ่งประภากร

:  รางวัลที่ 3  นศ.ทพ.สวธา ณ นคร

:  ชมเชย      นศ.ทพ.พสุมนต์ สว่างนิมิตรกุล , นศ.ทพ.กรวรรณ ตั้งกงพานิช

 

 

ประจำปี 2550

 

:  รางวัลที่ 1  นศ.ทพ.ดารณี เวียงตาลจันทรา

:  รางวัลที่ 2  นศ.ทพ.นัฑวิชญ์ นิยมสุจริต

:  ชมเชย       นศ.ทพ.ธนิต สุ่นปาน , นศ.ทพ.กวิน สิปิยารักษ์

 

 

ประจำปี 2551

 

:  รางวัลที่ 1  นศ.ทพ.กฤตธี บัญชามณีโรจน์

:  รางวัลที่ 2  นศ.ทพ.นัฑวิชญ์ นิยมสุจริต

:  ชมเชย       นศ.ทพ.คฑา โกศัยดิลก , นศ.ทพ.วรวัฒน์ วรรธนะศิรินทร์

 

 

ประจำปี 2552 :-

 

 

ประจำปี 2553

 

:  รางวัลที่ 1  นศ.ทพ.ณัฐพงษ์  อุดมลาภธรรม

:  รางวัลที่ 2  นศ.ทพ.ประณัย  นาคะปักษิณ

:  ชมเชย       นศ.ทพ.ต่อตระกูล จรรยาสุทธิวงศ์ , นศ.ทพ.วชิราพร  อัมพรสิทธิกุล

 

 

ประจำปี 2555

 

:  รางวัลที่ 1  นศ.ทพ.มุนินทร์  ชัยชโลธร

:  รางวัลที่ 2  นศ.ทพ.ธเนศ  อัศวกวินทิพย์

:  ชมเชย       นศ.ทพ.มานพ  ยศดี , นศ.ทพ.ภัทรภรณ์  ไชยพฤทธิ์โชต