รางวัลนักศึกษาระดับหลังปริญญาดีเด่น สาขาทันตกรรมหัตถการ และวิทยาเอ็นโดดอนต์

ประจำปี 2550 : ทพญ.จินดา นำการุญโรจน์

ประจำปี 2551 : ทพญ.ดุจฤดี จรดล

ประจำปี 2552 : ทพญ.เกษกมล แสงวิจิตร

ประจำปี 2553 : ทพญ.จันทร์ธิดา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

ประจำปี 2554 : ทพ.พิภพ สายแก้ว

ประจำปี 2555 : ทพ.จิรายุ เรืองรุ่งโสม

ประจำปี 2556 : ทพญ.สุธีดา ใช้ริ้วเจริญ

ประจำปี 2557 : ทพ.ศุภชัย เสลาฤทธิ์

ประจำปี 2558 : ทพญ.อณิชา โกมลสิงห์สกุล

ประจำปี 2559 : ทพญ.กรปวีณ์ สิมะพรชัย

ประจำปี 2560 : ทพญ.วรรณชนก แสงนิล

ประจำปี 2550 : ทพญ.อรชร ทองบุราณ

ทพ.บริสรณ์ อุดมธนาภรณ์

ประจำปี 2551 : ทพญ.ยุพาภรณ์ กาญจนวรุตน์

 ทพญ.นิลเนตร พาณิชสิติ

ประจำปี 2552 : ทพญ.พรรณราย เขียวไสว

ประจำปี 2553 : ทพญ.ลลิดา สุวรรณพันธ์ุ

ประจำปี 2554 : ทพ.มงคล เด่นเพชรกุล

ประจำปี 2555 : ทพ.คณิน กฤษวงษ์หงษ์

ประจำปี 2556 : ทพญ.อริชสา เจริญมิตร

ประจำปี 2557 : ทพญ.วรรณวิสา จิโรจนนุกุล

ประจำปี 2558 : ทพ.คเณศ โชติวรรักษ์

ประจำปี 2559 : ทพญ.ศรัณยา ศรีสุมะ

ประจำปี 2560 : ทพ.พัชรชล เลิศมาลาพงศ์