รางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ดีเด่น สาขาทันตกรรมหัตถการ และวิทยาเอ็นโดดอนต์

ประจำปี 2544 : นศ.ทพ.พรพรรณ  ดุริยางกูร

ประจำปี 2545 : นศ.ทพ.ปริญญา  อมรเศรษฐชัย

ประจำปี 2546 : นศ.ทพ.เพ็ชร  อุ่นแพทย์

ประจำปี 2547 : นศ.ทพ.ธนวรรณ  จีรุพันธ์

ประจำปี 2548 : นศ.ทพ.ดุจฤดี จรดล

ประจำปี 2549 : นศ.ทพ.ธีรวัฒน์ โตสิริวัฒนพงศ์

ประจำปี 2550 : นศ.ทพ.ชลัฐ อัศวสุวรรณ

ประจำปี 2551 : นศ.ทพ.พงศ์รพี กมลรุ่งวรากุล

ประจำปี 2552 : นศ.ทพ.จักรพันธุ์ สามไพบูลย์

ประจำปี 2553 : นศ.ทพ.คฑา โกศัยดิลก

ประจำปี 2554 : นศ.ทพ.ธีรัชฉรา  เผือกขาว

ประจำปี 2555  นศ.ทพ.มุนินทร์  ชัยชโลธร

ประจำปี 2556 : นศ.ทพ.วาสิฏฐี  ศรีพจนารถ

ประจำปี 2557 : นศ.ทพ.เฉลิมชัย  งามประเสริฐกิจ

ประจำปี 2558 : นศ.ทพ.นิชาพร  ต่อสุวรรณ

ประจำปี 2559 : นศ.ทพ.พริมา  เชียรสงค์

ประจำปี 2560 : นศ.ทพ.ณัฐณิชา  ศิริจริยวัตร

ประจำปี 2544 : นศ.ทพ.นฤมล  พันธุ์ประดิษฐ์ (เฉลิมทรัพย์)

ประจำปี 2545 : นศ.ทพ.กิตติ  นันทาภรณ์ศักดิ์

ประจำปี 2546 : นศ.ทพ.จตุพล  ม้ามณี

ประจำปี 2547 : นศ.ทพ.กมลพรรณ  เจริญเดช

ประจำปี 2548 : นศ.ทพ.ลดาวัลย์ ทัดมาลี

ประจำปี 2549 : นศ.ทพ.กัลยา อินทรีย์

ประจำปี 2550 : นศ.ทพ.กรกนก วุฒิเจริญกิจ

ประจำปี 2551 : นศ.ทพ.จักรพงษ์ วิเศษสัมมาพันธ์

ประจำปี 2552 : นศ.ทพ.กัญญวรรณ รัตนมโนชัย

ประจำปี 2553 : นศ.ทพ.กมลทิพย์  ส่งตระกูล

ประจำปี 2554 : นศ.ทพ.วาทินี  วณิชเวทิน

ประจำปี 2555  นศ.ทพ.กานดา  ลีลานราธิวัฒน์

ประจำปี 2556 : นศ.ทพ.เจษฎา  ไกรลาส

ประจำปี 2557 : นศ.ทพ.วรพร  จตุรภัทรพงศ์

ประจำปี 2558 : นศ.ทพ.จุฑา  คูอนันต์กุล

ประจำปี 2559 : นศ.ทพ.จิตรานันท์  แก้วแพรก

ประจำปี 2560 : นศ.ทพ.วรรธนัย  จุฑาทวีวรรณ