ประวัติ อาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ ทพญ. อมรา ม่วงมิ่งสุข

เป็นบุตรของ นาย สว่าง และ นางลูกอินทร์ อิทรสุขศรี

เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2484 ตำบล โพธิ์กลาง อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา มีพี่น้องร่วมบิดามารดา รวม 6 คน คือ

 

1. นางสาว อนงค์ อนทรสุขศรี
2. นาย อำนวย อินทรสุขศรี
3. นาย อำนาจ อินทรสุขศรี
4. นาย อำพร อินทรสุขศรี
5. นางสาว อรุณี อินทรสุขศรี
6. ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ ทพญ. อมรา ม่วงมิ่งสุข ผู้วายชนม์

การสมรส

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ ทพญ. อมรา ม่วงมิ่งสุข ได้สมรสกับ พลเรือตรี ณรงค์ ม่วงมิ่งสุข มีธิดา 1 คน คือ นาง จิราลักษณ์ ชื่นศิริ

 

 

การศึกษา

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ ทพญ. อมรา ม่วงมิ่งสุข สำเร็จการศึกษา

– ชั้นประถมศึกษา จาก โรงเรียน นฤมิตรวิทยา ในปี 2493
– ชั้นมัธยมศึกษา จาก โรงเรียน ศรีอยุธยา ในปี 2501
– เตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในปี 2504
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในปี 2509

 

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ ทพญ. อมรา ม่วงมิ่งสุข เป็นผู้รักในการศึกษา ใฝ่ในการแสวงหาความรู้ เมื่อได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแล้ว ท่านได้ศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

– ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขา วิทยาเอ็นโดดอนต์ จาก คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในปี 2511
– Certificate สาขา Operative Dentistry จาก University of Texas ในปี 2517
– ปริญญาโท สาขา Biomedical Sciences จาก University of Texas ในปี 2517
– อนุมัติบัตร สาขา วิทยาเอ็นโดดอนต์ จากทันตแพทยสภา ในปี 2540

การรับราชการ

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

– เป็นทันตแพทย์ฝึกหัด ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พุทธศักราช 2509
– เป็นอาจารย์โท ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2511
– เป็นอาจารย์โท ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พุทธศักราช 2514
– เป็นหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการ ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 31 เดือน กรกฏาคม

พุทธศักราช 2518 – 2528
– เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พุทธศักราช 2521
– เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2524
– เป็นรองศาสตราจารย์ 8 ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคมพุทธศักราช 2525
– เป็นผรองศาสตราจารย์ 9 ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 7 เดือน ตุลาคมพุทธศักราช 2529
– เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 20 เดือน มกราคม พุทธศักราช 2529 – 2531
– เป็นรองคณบดีฝ่ายการศึกษา ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 14 เดือน มกราคม พุทธศักราช 2531 – 2534
– เป็นหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการ ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 31 เดือน กรกฏาคม

พุทธศักราช 2536 – 2544
– เป็นศาสตราจารย์คลินิก ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคมพุทธศักราช 2542
– เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2544
– หลังเกษียณอายุราชการ เป็นอาจารย์พิเศษภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ และนอกจากนั้น ท่านยังดำรงตำแหน่ง
– ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรม และสอบอนุมัติและวุฒิบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ในปี พุทธศักราช 2539 – 2549

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ ทพญ. อมรา ม่วงมิ่งสุข ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

– ชั้น จัตรุภาภรณ์ช้างเผือก เมื่อวันที่ 5 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2516
– ชั้น ตริตาภรณ์มงกุฏไทย เมื่อวันที่ 5 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2519
– ชั้น ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย เมื่อวันที่ 5 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2524
– ชั้น ประถมาภรณ์มงกุฏไทย เมื่อวันที่ 5 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2531
– ชั้น ประถมาภรณ์ช้างเผือก เมื่อวันที่ 5 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2534
– เหรียญจักรพรรดิ เมื่อวันที่ 5 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2535
– และสุดท้ายได้รับ ชั้น มหาวชิรมงกุฏ เมื่อวันที่ 5 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2539

เกียรติประวัติ

ตามประวัติรับราชการ ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ ทพญ. อมรา ม่วงมิ่งสุข ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่สูงยิ่ง มีอัธยาศัย โอบอ้อมอารี รักหมู่คณะ รักพี่ รักน้อง รักผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นผู้มีน้ำใจประเสริฐ ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ท่านรับราชการอยู่นั้น ท่านได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ แรงสติปัญญา ทำงานเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาตินับเป็นอเนกอนันต์

 

ในด้านศาสนาท่านเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ให้การอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาอยู่เนืองนิตย์

 

ในด้านครอบครัว ท่านปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภรรยาอย่างดียิ่ง เป็นแม่ที่เปี่ยมด้วยความรักความเมตตา ให้ความห่วงใยบุตรธิดาตลอดเวลา ทำให้ครอบครัวของท่านมีความอบอุ่นและมีความสุขยิ่ง ด้วยอัธยาศัยที่ร่าเริง สนุกสนาน และมองโลกในแง่ดีของท่าน

ประวัติกองทุน อาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข

เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ อาจารย์ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ พร้อมใจกันจัดประชุมวิชาการร่วมกับโครงการศึกษาต่อเนื่องของคณะฯ ในชื่อ “ อมราวิชาการ ” ซึ่งอาจถือได้ว่าการประชุมครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของ อมราวิชาการ ครั้งต่อๆ มาโดยตลอดเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี