กองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข

กองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข จัดตั้งขึ้นในวาระที่ศาสตรจารย์คลินิกเกียรติคุณอมรา ม่วงมิ่งสุข เกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2544 โดยคณาจารย์ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงผลงสนทุกๆด้านของอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข และเพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการแก่นักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาหลังปริญญา และคณาจารย์ในสาขาทันตกรรมหัตถการและสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ สืบทอดตามปณิธานและเจตนารมณ์ที่อาจารย์ได้ปฏิบัติมาตลอด

 

 

วัตถุประสงค์

กองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข จัดตั้งขึ้นโดยมีวิตถุประสงค์ดังนี้ พัฒนาวิชาการและทักษะด้านทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ ส่งเสริมนักศึกษาที่มีจริยธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างแก่นักศึกษาทันตแพทย์ พัฒนาด้านวิชาการและวิจัยของอาจารย์ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

 

 

คณะกรรมการกองทุน

กองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข บริหารโดยคณะกรรมการจากอาจารย์ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จาก…อาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข

กองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิชาการในสาขาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ในทุกๆทางที่จะสามารถทำได้ โดยไม่ให้รบกวนหน้าที่การงานของอาจารย์ที่เสียสละมาช่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ความรู้แก่ทันตแพทย์ทั่วไป สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาทันตแพทย์ประพฤติตนให้เป็นคนดี มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่การงาน ต่อผู้ป่วย เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีต่อรุ่นน้อง และเป็นทันตแพทย์ที่ดีต่อไป กองทุนฯ ยังสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาทันตแพทย์มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และเพิ่มทักษะในการบูรณะฟัน งานที่กองทุนฯ ตั้งใจจะทำต่อไปคือ สนับสนุนการพัฒนาความรู้ และการวิจัยของอาจารย์ที่สอนในทั้งสองสาขา เพื่อให้อาจารย์ได้เป็นผู้เผยแพร่วิชาการต่อๆไป

 

 

 

 

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณอมรา ม่วงมิ่งสุข
เมษายน 2550