ทุนการศึกษา

ประจำปี 2552 : นายชำนาญ   นาควงค์

ประจำปี 2557 : นางสาวรัชนีวรรณ   เพิ่มพงศ์โกศล

ประจำปี 2558 : นายชัยณรงค์   ลุ่มเพชรมงคล

ประจำปี 2559 : นางสาวเพ็ญพิชชา   พิทยาพิบูลพงศ์

ประจำปี 2560 : นางสาวนันท์ณภัทร   เรืองเดช

ประจำปี 2561 : นางสาวณัชชา   ตันติแสงอรุณ