กองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข

ในมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล