ปัจจุบันภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์รับผิดชอบการเรียนการสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

และสาขาประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร จำนวน 6 หลักสูตร คือ

 

ทันตกรรมประดิษฐ์

 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์

Master of Science Programme in Dentistry (International Programme)

รศ ดร สมศักดิ์ จิตร์มงคลสุข Assoc. Prof. Dr. Somsak Chitmongkolsuk

ผู้รับผิดชอบวิชาเอก

 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ)

Higher Graduate Diploma Program in Dental Implant Prosthodontics (International Program)

รศ ดร สมชาย อุรพีพล Assoc. Prof. Dr. Somchai Urapepon

ประธานหลักสูตร

 

3. หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

Residency Training Program in Prosthodontics

ผศ เปรมวรา ตรีวัฒนา Asst. Prof. Premwara Triwatana

ผู้อำนวยการหลักสูตร

 

 

หน่วยประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกร

 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร

Master of Science Program in Dentistry major in Maxillofacial Prosthetics (International Program)

ผศ ม.ล.ธีรธวัช ศรีธวัช Asst. Prof. M.L. Theerathavaj Srithavaj

ผู้รับผิดชอบวิชาเอก

 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (หลักสูตรนานาชาติ)

Graduate Diploma in Clinical Science (Maxillofacial Prosthetics) (Grad.Dip.)

อ ดร ณัฐดนัย โชติประเสริฐ Lect. Dr. Natdhanai Chotprasert

ประธานหลักสูตร

 

 

ในระดับปริญญาตรี ภาควิชาฯได้ร่วมสอนในหลักสูตร

 

1. หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทันตกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี)