ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 15

โทรศัพท์ 02-200-7817-18 ภายใน 7817-18
โทรสาร 02-200-7816