หลักสูตร ที่ภาควิชาเปิดสอน

 

1. ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมทั่วไป
(ภาษาอังกฤษ) Higher Graduate Diploma Programme in Dentistry

 

2.ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป
(ภาษาอังกฤษ) Master of Science Program in General Dentistry

 

3.ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน ระดับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป
(ภาษาอังกฤษ) Residency Training Program in General Dentistry

 

4.ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกทันตกรรมทั่วไป
(ภาษาอังกฤษ) Master of Science Programme in Dentistry (Internationnal Programme)