สำนักงานภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 12

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

6 ถนนโยธี ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

โทร. 0-2200-7853-4 , โทรสาร 0-2200-7852