ข้อมูลงานวิจัยภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ปี 2541
ข้อมูลงานวิจัยภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ปี 2542
ข้อมูลงานวิจัยภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ปี 2543
ข้อมูลงานวิจัยภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ปี 2544
ข้อมูลงานวิจัยภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ปี 2545
ข้อมูลงานวิจัยภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ปี 2546
ข้อมูลงานวิจัยภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ปี 2547
ข้อมูลงานวิจัยภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ปี 2548
ข้อมูลงานวิจัยภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ปี 2549
ข้อมูลงานวิจัยภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ปี 2550
ข้อมูลงานวิจัยภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ปี 2551
ข้อมูลงานวิจัยภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ปี 2552
ข้อมูลงานวิจัยภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ปี 2553
ข้อมูลงานวิจัยภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ปี 2554
ข้อมูลงานวิจัยภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ปี 2555
ข้อมูลงานวิจัยภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ปี 2556
ข้อมูลงานวิจัยภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ปี 2557
ข้อมูลงานวิจัยภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ปี 2558
ข้อมูลงานวิจัยภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ปี 2559
ข้อมูลงานวิจัยภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ปี 2560
ข้อมูลงานวิจัยภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ปี 2561