ขอเชิญร่วมฟังบรรยายรูปแบบ Online Meeting MULTIDISCIPLINARY APPROACH “NEW WAVE OF DENTAL PRACTICE”

 

ขอเรียนเชิญทันตแพทย์ทุกท่านเข้าร่วม โครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง “Comprehensive Dentistry in the Digital World” ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบการประชุม On-site และการรับฟังการบรรยายผ่านระบบ On-line

 

ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายทางวิชาการ ผ่าน Webex meeting

 

ขอเชิญผู้สนใจร่วมเข้าฟังการบรรยาย เรื่อง “เทคโนโลยีควรรู้ ในยุค 5G (สำหรับทันตแพทย์)” โดย ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

ขอเชิญร่วมงาน “มุทิตาจิต” ศ.คลินิก ทพญ.วนิดา นิมมานนท์

 

• ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักศึกษาหลังปริญญา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง The current stream of implant overdenture โดยวิทยากร Assist. Prof. Manabu Kanazawa (หมดเขต)

 

• ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนทันตแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระยะสั้น 3 เดือน โครงการ “ADVANCED RESTORATIVE CONCEPT for GPs” โดย คณาจารย์สหสาขาจากภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง (หมดเขต)

 

• ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง และ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “Digital Dental Photography” วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 (หมดเขต)

 

• ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย “เรือจ้างข้างถนน กับ หัวใจที่ไม่แพ้”

 

• ขอเชิญเรียนรู้ร่วมกัน และแบ่งปันประสบการณ์ทางคลินิก เรื่อง CHANGING CONCEPTS IN DENTAL CARIES AND THEIR CLINICAL IMPLICATION

 

• ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง “การจูงใจให้ผู้ป่วยเข้ารับการบริการทางทันตกรรม โดยไม่ผิดจรรยาบรรณและกฏหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 2551”