ปรัชญา

สุขภาพช่องปากที่ดีของประชาชนสำเร็จได้ด้วยทันตกรรมพร้อมมูล

 

ปณิธาน

ผลิตบัณฑิตที่มีแนวคิดแบบองค์รวม

 

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยการศึกษาชั้นนำ มีความเป็นเลิศทางด้านทันตกรรมพร้อมมูล

 

พันธกิจ

1.ผลิตบัณฑิตและผู้เชี่ยวชาญทางสาขาทันตกรรมทั่วไปที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียนโดยมี
แนวคิดในการรักษาแบบองค์รวม(Holistic approach)
2. สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารอย่างต่อเนื่อง
3. จัดการบริการทันตกรรมพร้อมมูลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนการสอน
4. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการให้บริการทันตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากที่ดีของประชาชน
5. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจของบุคลากรและนักศึกษา
6. ส่งเสริม ทำนุ บำรุง ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย ในหน่วยงาน

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีแนวคิดในการรักษาแบบทันตกรรมพร้อมมูล (Comprehensive Dentistry) เพื่อให้มีประสบการณ์และความพร้อมที่จะออกไปปฏิบัติงานกับผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
2. จัดการเรียนการสอนระดับหลังปริญญา ในสาขาทันตกรรมทั่วไป เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้เพิ่มทั้ง คุณภาพและประสิทธิภาพ
3. ยกระดับคุณวุฒิและเสริมสร้างบุคลากรทางทันตแพทย์ให้เป็นผู้นำทางวิชาการ โดยเปิดโอกาสให้ทันต-
แพทย์ที่ได้ทำงานแล้วมีโอกาสกลับมาเพิ่มความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น และเน้นในด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพช่องปากของประชาชน
4. เพื่อพัฒนาและสร้างผลงานวิจัยทางคลินิก เพื่อแสวงหาความรู้ใหม่และนำไปประยุกต์ใช้
5. เพื่อให้ความรู้และบริการวิชาการทางคลินิกอย่างมีคุณภาพและมีขอบเขตให้บริการทางทันตกรรมป้องกัน แก่ประชาชน
6. ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษาตระหนักและมุ่งเน้นการทำนุ บำรุง ศิลป วัฒนธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและประโยชน์ส่วนรวม