รายชื่อโครงการประจำปีการศึกษา 2559 ( กพ.60) ดาวน์โหลดโปสเตอร์A4
โครงการละอ่อนน้อยยุคใหม่ ใส่ใจรอบด้าน กลุ่มร.พ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
โครงการ “ล้วงลึกผู้เฒ่าแม่จัน” กลุ่มร.พ.แม่จัน จ.เชียงราย
โครงการนำร่องศูนย์เด็กเล็กแปรงแห้ง กลุ่มร.พ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
โครงการโตไปไม่ผุ กลุ่มร.พ.แม่ลาวจ.เชียงราย
โครงการสันจำปาฮ่วมใจ๋เบาหวานไกล ฟันดี กลุ่มร.พ.แม่สรวย จ.เชียงราย
โครงการ “ละอ่อนเขี้ยวงาม” กลุ่มร.พ.แม่สาย จ.เชียงราย
โครงการสูงวัยร่วมใจดูแลฟัน กลุ่มร.พ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
โครงการสื่อนำร่องเพื่อน้องยิ้มหวาน กลุ่มร.พ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
โครงการอ่านฉลากได้ แยกขนมเป็น กลุ่มรพร.เชียงของ จ.เชียงราย
โครงการป้ออุ้ย-แม่อุ้ยร่วมใจ๋ ละอ่อนยิ้มใส ไร้ขี้เขี้ยว กลุ่มร.พ.ป่าแดด จ.เชียงราย
โครงการ “ละอ่อนน้อย ขนมนี้กินได้ก่อ” กลุ่มร.พ.จุน จ.พะเยา
โครงการ“สบบงร่วมใจ๋ เขี้ยวใสฟันดี” กลุ่มร.พ.เชียงคำ จ.พะเยา
โครงการ “จะเต้นจะปั่น ก็ได้ทั้งนั้น” กลุ่มร.พ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
โครงการ “เขี้ยวงามไม่เบา เผ่าเฮาช่วยกัน” กลุ่มร.พ.ปง จ.พะเยา
โครงการ “พักไต ไม่ปรุง” กลุ่มร.พ.แม่ใจ จ.พะเยา
โครงการ “ยิ้มสดใส ศพด.หัวเสือฟันดี” กลุ่มร.พ.แม่ทะ จ.ลำปาง
โครงการประเมินผลโครงการต้นแบบตำบลฟันดีในตำบลแม่พริก กลุ่มร.พ.แม่พริก จ.ลำปาง
โครงการ พ่อแม่ช่วยกัน สร้างลูกฟันดี กลุ่มร.พ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
โครงการเรียนรู้วิถีแพร่ปัญญา กลุ่มร.พ.แพร่ จ.แพร่
โครงการพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อและข้อ กลุ่มร.พ. วังชิ้น จ.แพร่
โครงการ “ชาวสองฮ่วมใจ๋ ไปดูแลละอ่อน” กลุ่มร.พ.สอง จ.แพร่
โครงการ “น้ำชำร่วมใจ ละอ่อนเขี้ยวใสไร้ฟันผุ” กลุ่มร.พ.สูงเม่น จ.แพร่
โครงการโรงเรียนน้ำรัด แปรงฟันดี สีคุณภาพ ขนแปรงสะอาจากถุงนม กลุ่มร.พ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
โครงการบ้านต้นฮ่างเข้มแข็ง ยิ้มแฉ่ง…แม้ติดบ้านติดเตียง กลุ่มร.พ.ท่าวังผา จ.น่าน
โครงการพัฒนารูปแบบระบบบริการทันตสุขภาพ ในผู้ป่วยสูงอายุที่เป็น

โรคเบาหวาน หมู่บ้านแพะกลาง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน พ.ศ. 2560

กลุ่มร.พ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
โครงการถืมตองร่วมใจ๋ ละอ่อนยิ้มใสฟันดี กลุ่มร.พ.น่าน จ.น่าน
โครงการพัฒนาโรงเรียนน่านปัญญานุกูลสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มร.พ.ภูเพียง จ.น่าน
โครงการพัฒนาการเข้าถึงบริการทันตกรรมในผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง

ด้วยทันตกรรมเชิงรุก

กลุ่มร.พ.เวียงสา จ.น่าน
 รายชื่อโครงการประจำปีการศึกษา 2558 ( กพ.59) ดาวน์โหลดโปสเตอร์A4

โครงการอย่าลืมฉัน…คนชายขอบ

กลุ่มร.พ.เชียงแสน จ.เชียงราย

โครงการฟันดี มีสุข

กลุ่มร.พ.เทิง จ.เชียงราย

โครงการตำบลละอ่อนฟันดี

กลุ่มร.พ.ป่าแดด จ.เชียงราย

โครงการอุ้ยอาสาพาเขี้ยวงาม

กลุ่มร.พ.พาน จ.เชียงราย

โครงการยุวทูตฟันดี ถิ่นนี้ดอยช้าง

กลุ่มร.พ.แม่สรวย จ.เชียงราย

โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กเล็กของผู้ปกครอง

และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าแดงหลวง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

กลุ่มร.พ.แม่สาย จ.เชียงราย

โครงการหนูม้งฟันดี รักสะอาด ด้วยมือแม่

กลุ่มร.พ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

โครงการ “ร่วมด้วยซอยกัน บ้านสันไทรงามฟันดี”

กลุ่มร.พ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

โครงการละอ่อนน้อยฟันงาม

กลุ่มร.พ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

โครงการบ่อห้อฮ่วมใจ๋ ละอ่อนไทยฟันดี

กลุ่มร.พ.งาว จ.ลำปาง

โครงการส่งเสริมทันตสุขศึกษาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลแม่มอก

กลุ่มร.พ.เถิน จ.ลำปาง

โครงการ NCD ฟันดี ชีวิตดี

กลุ่มร.พ.แม่ทะ จ.ลำปาง

โครงการศึกษาระบบดูแลผู้สูงอายุในหมู่ที่ 1 บ้านแม่พริกลุ่ม

กลุ่มร.พ.แม่พริก จ.ลำปาง

 โครงการสามเณรยิ้มใส ห่างไกลฟันผุ

กลุ่มร.พ.ท่าวังผา จ.น่าน

โครงการศึกษาและส่งเสริมทันตสุขภาพในหอผู้ป่วยเด็ก ร.พ.น่าน

กลุ่มร.พ.น่าน จ.น่าน

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน

กลุ่มร.พ.ภูเพียง จ.น่าน

โครงการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ดูแลในการดูแลสุขภาพช่องปาก

ของเด็ก 0-3 ปีที่มีฟันผุรุนแรง ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

กลุ่มร.พ.สันติสุข จ.น่าน

โครงการศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดฟันผุของเด็กในศพด.บ้านบ่อหลวง

กลุ่มร.พ.บ่อเกลือจ.น่าน

โครงการละอ่อนเขี้ยวงาม ด้วยความร่วมใจ

กลุ่มรพร.ปัว จ.น่าน

โครงการ “ผู้นำน่าฮัก พิทักษ์ฟันดี”

กลุ่มรพร.เด่นชัย จ.แพร่

โครงการ หวานน่อย…ก็ลำได้

กลุ่มร.พ.แพร่ จ.แพร่

โครงการสามเณร…รักษ์ฟัน

กลุ่มร.พ.วังชิ้น จ.แพร่

โครงการเด็กน้อยฟันดีเริ่มที่ครอบครัว

กลุ่มร.พ.สอง จ.แพร่

โครงการชาวพระหลวงคุมเบาหวาน ต้านความดัน มีฟันดี

กลุ่มร.พ.สูงเม่น จ.แพร่
โครงการ “ตุ้ยแล่วจะได” กลุ่มร.พ.จุน จ.พะเยา
โครงการ “เณรบ่พี เขี้ยวบ่ผุ” กลุ่มร.พ.เชียงคำ จ.พะเยา
โครงการ “หมู่สามร่วมใจ ลดภัยเบาหวาน ความดัน” กลุ่มร.พ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
โครงการละอ่อนม่วนใจ๋ ยิ้มใส ฟันดี กลุ่มร.พ.ปง จ.พะเยา
โครงการ “ตามรอย…โซเดียม” กลุ่มร.พ.แม่ใจ จ.พะเยา