หลักสูตร

1.หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
2.หลักสูตรระดับปริญญาตรี
3.หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี

 

1.หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

 

1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

1.1.1 DTDA 110 ทันตกรรมสี่หัตถ์ 1 หน่วยกิต
1.1.2 DTDA 116 ทันตสุขศึกษาสำหรับชุมชน 1 หน่วยกิต
1.1.3 DTDA 112 ปฏิบัติคลินิก 1 (ภาควิชามีส่วนร่วมใน 9 หน่วยกิต)
1.1.4 DTDA 118 ปฏิบัติคลินิก 2 (ภาควิชามีส่วนร่วมใน 9 หน่วยกิต)

1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรช่างทันตกรรม

1.2.1 DTSD 113 สถิติ 1 หน่วยกิต
1.2.2 DTSD 211 หลักการบริหารราชการเบื้องต้นและจรรยาวิชาชีพ 1 หน่วยกิต

 

 

2.หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 

2.1 หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต

2.1.1 DTCM 231 สังคมวิทยาทันตแพทย์ 1 หน่วยกิต
2.1.2 DTCM 431 การส่งเสริมทันตสุขภาพและทันตสุขศึกษา 2 หน่วยกิต
2.1.3 DTCM 441 วิทยาการระบาด 1 หน่วยกิต
2.1.4 DTCM 531 ศึกษาดูงานระบบสาธารณสุข 2 หน่วยกิต
2.1.5 DTCM 551 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ทันตกรรมชุมชน 1 หน่วยกิต
2.1.6 DTCM 632 การบริหารงานทันตสาธารณสุข 2 หน่วยกิต
2.1.7 DTCM 633 การบริหารคลินิกทันตกรรม 1 หน่วยกิต
2.1.8 DTCM 642 ทันตแพทย์ฝึกหัดนอก:การปฏิบัติงานภาคสนาม 4 หน่วยกิต
2.1.9 DTID 331 การยศาสตร์ในทันตกรรม 1 หน่วยกิต
2.1.10 DTID 343 ชีวสถิติ 1 หน่วยกิต

2.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทันตกรรม (ต่อเนื่อง)

2.2.1 DTSD 402 ชีวสถิติ 1 หน่วยกิต
2.2.2 DTSD 404 เศรษฐศาสตร์ขั้นแนะนำ 2 หน่วยกิต
2.2.2 DTSD 408 สุขวิทยาช่องปาก 1 หน่วยกิต

 

 

3.หลักสูตรสูงกว่าปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (นานาชาติ) ทางทันตสาธารณสุข

 

Curriculum design

Semester I

DTID 602 Applied Oral Science 2( 2 – 0)
DTCM 631 Advanced Preventive Dentistry 2( 2 – 0)
GRID 603 Biostatistics 3( 3 – 0)
DTID 514 Research Methodology 2( 2 – 0)
DTCM 669 Oral Epidemiology 3( 3 – 0)
DTCM 691 Direct Study in Dental
Public Health 1( 0 – 3)
DTCM 682 Statistical Analysis for Oral Epidemiologic Data 1( 0 – 3)

 

Semester II

DTCM 641 Behavioral Science and Oral Health Promotion 3(3 – 0)
DTCM 661 Public Policy & Management 3( 3 – 0)
DTCM 651 Health Economics 3( 3 – 0)
DTCM 692 Seminar in Dental Public Health 1( 1 – 0)
DTCM 622 Dental Public Health Research Project 2(1 – 3)
DTCM 682 Data Management and Statistical Analysis 3( 3 – 0)

 

Semester III

Thesis 12(0 – 36)