ภาควิชาทันตกรรมชุมชน

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 14

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

โทรศัพท์ 0 – 2200 – 7809-10
โทรสาร 0 – 2200 – 7808

 

E-mail : headdtcm@mahidol.ac.th
Facebook : http://www.facebook.com/Comdentmu