สื่อ/ผลงานนักศึกษาระหว่างการฝึกภาคสนาม

 

ปี 2563

ปีอื่นๆ

การเลือกฉันอาหาร

ชนิดสื่อ : Poster (A4)

การอ่านฉลากบริโภคและ
จัดหมวดหมู่อาหาร
ตามหลักขนมสามสี

ชนิดสื่อ : Flip chart

(ขนาดพกพา) / (ขนาดใหญ่)