ความเป็นมา

 

28 ธันวาคม 2514 คณะกรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติอนุมัติในหลักการว่า เมื่อคณะทันตแพทยศาสตร์พญาไท มหาวิทยาลัยมหิดลมีความพร้อมด้านบุคลากรแล้วจึงค่อยขอจัดตั้งภาควิชาทันตกรรมชุมชนดังนั้นคณะทันตแพทยศาสตร์พญาไท จึงตั้งหน่วยทันตกรรมชุมชนขึ้นเป็นการภายใน โดยมีผู้ช่วยศาสตรจารย์พิสุทธิ์ สังขะเวส (ในขณะนั้น)เป็นหัวหน้าหน่วยคนแรก เพื่อรับผิดชอบการเรียนการสอนวิชาทันตกรรมชุมชนในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ คณะ์ แพทยศาสตร์พญาไท ซึ่งเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทยที่เริ่มมีการฝึกภาคสนามในชนบท ของนักศึกษาทันตแพทย์ ในปี พ.ศ. 2516มีนักศึกษา ทันตแพทย์ในขณะนั้นจำนวน 5 คน และได้มีการปรับปรุงรูปแบบและดำเนินการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามในโรงพยาบาลชุมชนแก่นักศึกษาทันตแพทย์ มาจนถึงปัจจุบัน

 

30 พฤศจิกายน 2524 เมื่อมีความพร้อมด้านบุคลากร หน่วยทันตกรรมชุมชน ได้รับการยกฐานะเป็นศูนย์ทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2524 )

 

29 กันยายน 2538 ศูนย์ทันตกรรมชุมชน เปลี่ยนเป็นภาควิชาทันตกรรมชุมชน เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดลพ.ศ. 2530 (ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 29 กันยายน 2538)