ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2200-7813-14
คลินิกทัตกรรมจัดฟัน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2200-7812