งานวิจัยของภาควิชา

 

ผลงานวิจัย

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันมีนโยบายส่งเสริมการวิจัยมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการวิจัยในห้องทดลอง การวิจัยด้านวัสดุสาขาทันตกรรมจัดฟัน หรือประยุกต์ทางคลินิก โดยร่วมในการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในรายวิชา DTID 321 และ DTID 412 สนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษาในระดับหลังปริญญา ตลอดจนคณาจารย์ในภาคฯให้มีการทำวิจัยและตีพิมพ์ในระดับประเทศ และนานาชาติ ซึ่งมีทั้งงานวิจัยร่วมระหว่างสาขาระหว่างภาคฯ หรือระหว่างสถาบัน เป็นต้น

 

Postgraduate thesis
ผลงานด้านวิชาการหรือผลงานด้านวิชาการที่ลงตีพิมพ์เผยแพร่- ความเอียงชันของเส้น Nasion-Sella (SN-plane)

 

– The mandibular body length in Class I,II and III skeletal pattern.

– บทคัดย่อ เรื่อง “Orientation of SN. Plane ใน Mahidol University Annual Research Abstracts 1982

– ไพศาล ชัยวัฒน์, ดำรงค์ ทองน้อย : การเลื่อนฟันหน้าโดยใช้แอคทิฟเพลทชนิดถอดได้ ว.ทันต.ม. 5 : 9-19, 2528

– ไพศาล ชัยวัฒน์,ดำรงค์ทองน้อย : การแก้ไขขากรรไกรล่างยื่นโดยวิธีทางทันตกรรมจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด ว.ทันต.ม.6 : 19-32,2529

– ไพศาล ชัยวัฒน์, ปิยะนาถ ปริยกนก, นิสา เจียรพงศ์, ดำรงค์ ทองน้อย : การเลาะเส้นใยเหงือกรอบๆ ฟันเพื่อป้องกันการหมุนกลับตำแหน่งเศษของฟัน ว.ทันต.ม.6 : ตต-40,2529

– ไพศาล ชัยวัฒน์, ดำรงค์ ทองน้อย, อิงบุญ เทียนศิริ, สมเกียรติ อรุณากูล : การรักษาฟันตัดบนที่ฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกร ว.ทันต.ม.7 : 109-117,2530

– ไพศาล ชัยวัฒน์, อิศราวดี วิเศษศิริ : การรักษาการสบฟันผิดปกติชนิดคอมพลีทบัคคัลครอสส์ไบท์ : ว.ทันต.ม.12 : 181-189, 2535

– นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์, พรรัชนี แสวงกิจ, ไพศาล ชัยวัฒน์ และสุรชัย เดชคุณากร : กำลังขยายของภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะแนวข้างและแนวหลังหน้าในเครื่องถ่ายภาพรังสีแบบต่างๆ : ว.ทันต. ปีที่ 42 ฉบับ 5-6,244-255 พ.ศ. 2535

– สมพร เรืองผกา,อิศราวดี วิเศษศิริ, ไพศาล ชัยวัฒน์ และวรรณา สุชาโต : ความชุกของฟันล่างครอบฟันบนกับผลการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ว.ทันต. ปีที่ 42 ฉบับที่ 3,109-121 พ.ศ. 2535

– กิตติ สุพันธุ์วณิช, สินีพรรณ เกียรติพงษ์สาร, จิราภรณ์ ชัยวัฒน์, สุรชัย เดขคุณากร และไพศาล ชัยวัฒน์ : สมการทำนายขนาดฟันเขี้ยวและฟันกรามน้อย จากขนาดฟันหน้าตัดล่างในคนไทย ว.ทันต. ที่ 45 ฉบับที่ 2, 58-62 พ.ศ. 2538

– 1 สุรชัย เดชคุณากร และพรรัชนี แสวงกิจ : ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนของอดีนอยดอล-นาโซฟารินเจียล และแบบโครงสร้างกระดูกใบหน้า .ว.ทันต.มหิดล 8,11-14, 2531

– สุรชัย เดชคุณากร และพรรัชนี แสวงกิจ : การประเมินช่องว่างทางเดินอากาศนาโซฟารินเจียล ว.ทันต. 39, 43-50, 2532.

– สุรชัย เดชคุณากร และพรรัชนี แสวงกิจ : การหาตำแหน่งจุด A และจุด B ในภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้าง. ว.ทันต.มหิดล 9 ; 125-132, 2532.

– สุรชัย เดชคุณากร จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ และพรรัชนี แสวงกิจ : ความแม่นยำในการใช้ตารางความเป็นไปได้ของโมเยอร์ในกลุ่มคนไทย. ว.ทันต. 40; 94-99, 2533.

– สุรชัย เดชคุณากร จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ และพรรัชนี แสวงกิจ : ฟันหายแต่กำเนิดและการสูญเสียฟันในผู้ป่วยจัดฟันกลุ่มหนึ่ง. ว.ทันต. 40 ; 165-176, 2533.

– สุรชัย เดชคุณากร และจิราภรณ์ ชัยวัฒน์ และพรรัชนี แสวงกิจ : อุบัติการของฟันเกินในภาพถ่ายรังสีพานอรามิก. ว.ทันต. 42 ; 8-13, 2535.

– สุรชัย เดชคุณากร จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ และพรรัชนี แสวงกิจ และนิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ : การสบฟันผิดปกติในคนตาบอดและคนหูหนวกกลุ่มหนึ่ง. ว.ทันต. 41 ; 296-311, 2534.

– พรรัชนี แสวงกิจ สุรชัย เดชคุณากร นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ และพรคณา สนธิลาวัฒน์ : ความสัมพันธ์ของฐานกระดูกขากรรไกรทางแนวหน้า-หลังในคนไทยลักษณะใบหน้าปกติ. ว.ทันต. 42 ; 62-68, 2535.

– สุรชัย เดชคุณากร พรรัชนี แสวงกิจ นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ และพรคณา สนธิลาวัฒน์ : ความสอดคล้องของตัวชี้ความสัมพันธ์ของโครงสร้างกระดูดขากรรไกรในแนวหน้าหลัง ว.ทันต. 42 ; 53-61, 2535.

– นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์, พรรัชนี แสวงกิจ, ไพศาล ชัยวัฒน์ และสุรชัย เดชคุณากร : กำลังขยายของภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะแนวข้าง และแนวหน้าหลัง ในเครื่องถ่ายภาพรังสีแบบต่างๆ. ว.ทันต. 42 ; 244-255, 2535.

– สุรชัย เดชคุณากร จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ , พรรัชนี แสวงกิจ และนิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ : ความสูง ใบหน้าและกระดูกเบ้าฟันในผู้ใหญ่ที่มีการสบฟันปกติ. ว.ทันต. 44 ; 142-149, 2537.

– สุรชัย เดชคุณากร จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ พรรัชนี แสวงกิจ นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ และนฤมล ทวีเศรษฐ์ : ค่าปกติของ ผู้ใหญ่ไทยในการวิเคราะห์แบบต่างๆ จากภาพถ่ายรังสีกระโหลกศีรษะด้านข้าง. ว.ทันต. 44 ; 202-214, 2537.

– นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ พรรัชนี แสวงกิจ จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ และ สุรชัย เดชคุณากร : การ วิเคราะห์เนื้อที่ในระยะฟันชุดผสม. ว.ทันต. 45 ; 288-295, 2538.

– สุรชัย เดชคุณากร จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ พรรัชนี แสวงกิจ นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ และพาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ : แนวความโค้งของฟันในฟันสบปกติ ส่วนที่ 1 ขนาดของฟันและอัตราส่วนร้อยละของฟันล่างต่อฟันบน. ว.ทันต. 45 ; 159-167, 2538.

– สุรชัย เดชคุณากร จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ พรรัชนี แสวงกิจ นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ และสินีพรรณ เกียรติพงษ์สาร : แนวความโค้งของฟันในฟันสบปกติ ส่วนที่ 2 : ขนาดแนวความโค้งของฟัน ว.ทันต. 45 ; 222-229, 2538.

– National Institute of dental and craniofacial research efficacy trials of bionator Class II treatment : A review- Angle Orthodontists, Vol. 72 No.6, 2002.

– สมพร เรืองผกา และพาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ : การถอนฟันตัดล่างในการจัดฟัน ว.ทันต. ปีที่ 39 (1) : 18-26 พ.ศ.2532

– พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์, วรลักษณ์ ปรัชญพฤทธิ์ และวินัย ลีลาพฤทธิ์ : การทำให้คีมที่ใช้ทางทันตกรรมจัดฟันปราศจากเชื้อโดยการใช้เครื่องกลาสบีด (รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทุนศาสตราจารย์ทันตแพทย์อิศระ ยุกตะนันท์ ประจำปี 2532) ว.ทันต. 40(4) : 177-184, 2533

– พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ และสมพร เรืองผกา : การจัดการรักษาฟันซึ่งขึ้นเองไม่ได้ ว.ทันต.41(2) : 51-59, 2534

– อิศราวดี วิเศษศิริ, สมพร เรืองผกา และพาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ : ผลของแรงภายนอกปาก ต่อการรักษาผู้ป่วยที่มีการสบฟันผิดปกติประเภทที่ 2 ว.ทันต. มหิดล 12(2) : 126-133,2535

– สุรชัย เดชคุณากร, จิราภรณ์ ชัยวัฒน์,พรรัชนี แสวงกิจ,นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ และพาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ แนวความโค้งของฟันในฟันสบปกติ ส่วนที่ 1 ขนาดของฟันและอัตราส่วนร้อยละของฟันล่างต่อฟันบน.
ว.ทันต. 45(4) ; 159-167, 2538

– พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์, อิศราวดี วิเศษศิริ และอรพินท์ เติมวิชชากร : ศึกษาผลของรีไซคลิงไดเรกบอนด์แบรกเก็ตกับผิว เคลือบฟัน โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด ว.ทันต.มหิดล 17(1) : 1-8, 2540

– อิศราวดี วิเศษศิริ และพาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ : เทคนิคการซ้อนรอยภาพวาดเซฟฟาโลเมตรี ว.ทันต.มหิดล 17(2) : 149-156, 2540

– Santiwong, P., Muramoto, T., Soma, K. and Takano, Y. GAP-43 immunohistochemical and ultrastructural changes in jaw muscle spindles of the rat after loss of occlusion. Archives of Oral Biology, Vol. 47(3):227-37, 2001.

– Santiwong, P., Muramoto, T., Soma, K. and Takano, Y. Loss of occlusion affects jaw muscle spindles of the rat. Journal of Dental Research, Vol. 80: 774, 2000.

– Santiwong, P., Takano, Y. and Soma, K. Expression of growth-associated protein-43 (GAP-43) in the nerve endings of muscle spindles following loss of occlusion in rat masticatory muscles. Acta Anatomica Nipponica, Vol. 75(1): 128, 1999.- อิศราวดี วิเศษศิริ : การวิเคราะห์แบบพิมพ์ฟัน บทที่ 4 หน้า 36-45 หนังสือ “ฟันล่างครอบฟันบนในเด็กระยะฟันชุดผสม” พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2532 ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

– อิศราวดี วิเศษศิริ พิตรพร อธิสุข และสมพร เรืองผกา : ความสัมพันธ์ระหว่างแรงภายนอกช่องปากต่อการรักษาผู้ป่วยที่มีการสบฟันผิดปกติ ประเภทที่ 2 ว.ทันต. มหิดล 12 : 126-133, 2535 (รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภท ก. ประจำปี 2533) (ระยะเวลา 2 ปี)

– สมพร เรืองผกา อิศราวดี วิเศษศิริ ไพศาล ชัยวัฒน์ และวรรณา สุชาโต : ความชุกของฟันล่างครอบฟันบนกับผลการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน

– สมพร เรืองผกา เสงี่ยม พูศักดิ์ศรีกิจ และอิศราวดี วิเศษศิริ : เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของการสบฟันกับโครงสร้างขากรรไกรแนวหน้าหลังในกลุ่มเด็กฟันชุดผสม ว.ทันต.มหิดล 9 : 64-69, 2532

– อิศราวดี วิเศษศิริ สมพร เรืองผกา และพาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ : ผลของแรงภายนอกช่องปากต่อการรักษาผู้ป่วยที่มีการสบฟันผิดปกติ ประเภทที่ 2 ว.ทันต. มหิดล 12 : 126-133, 2535 (รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลประเภท ก. ประจำปี 2533) (ระยะเวลา 2 ปี)

– อิศราวดี วิเศษศิริ พิตรพร อธิสุข และสมพร เรืองผกา : ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกัดกับโครงสร้างกะโหลกศีรษะและใบหน้า ว.ทันต.มหิดล 13 : 159-169, 2536 (ระยะเวลา 2 ปี)

– สมพร เรืองผกา อิศราวดี วิเศษศิริ ไพศาล ชัยวัฒน์ และวรรณา สุขาโต : ความชุกของฟันล่างครอบฟันบนกับผลการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ว.ทันต 42 : 109-121, 2525 (รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภท ก. ประจำปี 2534) (ระยะเวลา 1 ปี)

– สมพร เรืองผกา อิศราวดี วิเศษศิริ และพาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ : เมื่อลูกของท่านจัดฟันวันแรก การเผยแพร่ความรู้เพื่อประชาชน (แผ่นพับ) พ.ศ.2533

– อิศราวดี วิเศษศิริ : เทปโทรทัศน์ ใช้ประกอบการเรียนของนักศึกษาทันตแพทย์ปีที่ 2 เรื่อง การตัดแต่งแบบจำลองฟันใช้เวลา 30 นาที

– ไพศาล ชัยวัฒน์ และอิศราวดี วิเศษศิริ : การรักษาการสบฟันผิดปกติชนิดชนิดคอมพลีทบัคคัล ครอสส์ไบท์ : รายงานผู้ป่วยหนึ่งราย ว.ทันต.มหิดล. 12 : 181-189, 2525

– กิตติ สุพันธุ์วณิช สุภา โรจน์วุฒนนท์ และอิศราวดี วิเศษศิริ : ขากรรไกรล่างยื่นเอียงและการแกไขรักษา : รายงานผู้ป่วยหนึ่งราย ว.ทันต.มหิดล 13 : 126-136, 2536 (ระยะเวลา 3 ปี)

– สมเกียรติ ดุจหนึ่งคุณากร, อิศราวดี วิเศษศิริ, เสงี่ยม พูศักดิ์ศรีกิจ, วุฒธิพันธุ์ ปรัชญาพฤทธิ์ : การประดิษฐ์เครื่องวัดแรงกัดแบบเลข ว.ทันต. มหิดล ปีที่ 19 หน้า 17-32, 2542

– สุรชัย เดชคุณากร จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ และพรรัชนี แสวงกิจ และนิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ : การสบฟันผิดปกติในคนตาบอดและคนหูหนวกกลุ่มหนึ่ง ว.ทันต., 41, 296-311, 2534

– พรรัชนี แสวงกิจ สุรชัย เดชคุณากร นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ และพรคณา สนธิลาวัฒน์ : ความสัมพันธ์ของฐานกระดูกขากรรไกรทางแนวหน้า-หลังในคนไทยลักษณะใบหน้าปกติ ว.ทันต., 42, 62-68, 2535

– สุรชัย เดชคุณากร พรรัชนี แสวงกิจ นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ และพรคณา สนธิลาวัฒน์ : ความสอดคล้องของตัวชี้ความสัมพันธ์ของโครงสร้างกระดูกขากรรไกรในแนวหน้าหลัง ว.ทันต., 42, 53-61, 2535

– นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์, พรรัชนี แสวงกิจ, ไพศาล ชัยวัฒน์ และสุรชัย เดชคุณากร : กำลังขยายของภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะแนวข้าง และแนวหน้าหลัง ในเครื่องถ่ายภาพรังสีแบบต่างๆ ว.ทันต., 42, 244-255, 2535

– นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ และสุรชัย เดชคุณากร : ฟันหน้าสบเปิดในเด็ก ว.ทันต., 43, 287-301, 2536 – อนงค์พร ศิริกุลเสถียร สุรชัย เดชคุณากร และนิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ : ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของเหงือกยึดกับความยาวและความสูงของกระดูกเบ้าฟันที่บริเวณกึ่งกลางด้านหน้า ว.ทันต., มหิดล, 13, 185-189, 2536

– สุรชัย เดชคุณากร จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ พรรัชนี แสวงกิจ และนิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ : ความสูงใบหน้าและกระดูกเบ้าฟัน ในผู้ใหญ่ที่มีการสบฟันปกติ ว.ทันต., 44, 142-149, 2537

– สุรชัย เดชคุณากร จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ พรรัชนี แสวงกิจ นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ และนฤมล ทวีเศรษฐ์ : ค่าปกติของผู้ใหญ่ไทยในการวิเคราะห์แบบต่างๆ จากภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้าง ว.ทันต., 44, 202-214, 2537

– นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ พรรัชนี แสวงกิจ จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ และ สุรชัย เดชคุณากร : การวิเคราะห์เนื้อที่ในระยะฟันชุดผสม ว.ทันต., 45, 288-295, 2538

– สุรชัย เดชคุณากร จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ พรรัชนี แสวงกิจ นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ และพาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ : แนวความโค้งของฟันในฟันสบปกติ ส่วนที่ 1: ขนาดของฟันและอัตราส่วนร้อยละของฟันล่างต่อฟันบน ว.ทันต., 45, 159-167, 2538

– สุรชัย เดชคุณากร จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ พรรัชนี แสวงกิจ นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ และสินีพรรณ เกียรติพงษ์สาร : แนวความโค้งของฟันในฟันสบปกติ ส่วนที่ 2 : ขนาดแนวความโค้งของฟัน ว.ทันต., 45, 222-229, 2538

– สุรชัย เดชคุณากร จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ พรรัชนี แสวงกิจ นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ และอิศราวดี วิเศษศิริ : แนวความโค้งของฟันในฟันสบปกติ ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนร้อยละและสัดส่วนต่อเนื่องภายในและระหว่างแนวความโค้งของฟัน ว. ทันต., 45, 230-238, 2538

– กิตติ สุพันธุ์วณิช สุรชัย เดชคุณากร และนิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ : แบบลายนิ้วมือของผู้ป่วยปากแหว่งและเพดานโหว่ กลุ่มหนึ่ง ว.ทันต., มหิดล, 16, 193-199, 2539

– กิตติ สุพันธุ์วณิช สินีพรรณ เกียรติพงษ์สาร นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ และสุรชัย เดชคุณากร : การทำนายขนาดความกว้างของฟันเขี้ยวและฟันกรามน้อยในฟันคนไทยกลุ่มหนึ่ง : การเปรียบเทียบของ 2 วิธี ว.ทันต.มหิดล 18 ; 69-74, 2541

– นุชนาฎ สุนทรจารุ สุรชัย เดชคุณากร และนิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ : โครงสร้างกะโหลกศีรษะและใบหน้าชนิดที่ 2 แบบไฮโปไดเวอร์เจนท์ นอร์โมไดเวอร์เจนท์และไฮเปอร์ได เวอร์เจนท์ ในกลุ่มอายุต่างๆ : การศึกษาจากภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้าง ; ตอนที่ 1 ลักษณะโครงสร้าง ว.ทันต.มหิดล 20; 1-20, 2543

– นุชนาฏ สุนทรจารุ สุรชัย เดชคุณากร และนิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ : โครงสร้างกะโครงสร้างนอร์โมโดเวอร์เจนท์ และไฮเปอร์ไดเวอร์เจนในกลุ่มอายุต่างๆ : การศึกษาจากภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้าง; ตอนที่ 2 ความแตกต่างระหว่างเพศ การเปลี่ยนแปลงตามอายุและตำแหน่งของโครงสร้างในแนวหน้าหลัง ว.ทันต.มหิดล 20; 71-88, 2543

– วิกันดา วรรธนัจฉริยา, นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ : ดิสแทรกชันออสติโอเจนเนซิสในบริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้า ว.ทันต. 51; 196-208, 2544

– Krailassiri, S., Anuwongnukroh, N., and Dechkunakorn, S. : Relationships Between Dental Calcification Stages and Skeletal Maturity Indicators in Thai Individuals. Angle Orthodontist Journal Vol. 72, No.2, P. 155-166,2002

– จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ สุรชัย เดชคุณากร : การวิเคราะห์ตำแหน่งและมุมของกระดูกคางในภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้าง ว.ทันต. ม.11, 93-99, 2534,

– จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ สุรชัย เดชคุณากร : การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งและมุมของกระดูกคางในทางทันตกรรมจัดฟัน : รายงานผู้ป่วย ว.ทันต. ม.12, 118-125, 2535

– จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ สุรชัย เดชคุณากร : เครื่องมือกัดกระโดดพร้อมกันชนริมฝีปากล่าง ว.ทันต. 41(2) 66-77, 2534

– สุรชัย เดชคุณากร จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ พรรัชนี แสวงกิจ นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ : แนวความโค้งของฟันในฟันสบปกติ ส่วนที่ 1 : ขนาดของฟันและอัตราส่วนร้อยละของฟันล่างต่อฟันบน ว.ทันต. 45(4) 159-167 2538

– สุรชัย เดชคุณากร จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ พรรัชนี แสวงกิจ นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ สินีพรรณ เกียรติพงษ์สาร : แนวความโค้งของฟันในฟันสบปกติ ส่วนที่ 2 : ขนาดแนวความโค้งของฟัน ว.ทันต. 45(5-6) 222-229, 2538.

– สุรชัย เดชคุณากร จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ พรรัชนี แสวงกิจ นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ อิศราวดี วิเศษศิริ : แนวความโค้ง ของฟันในฟันสบปกติ ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนร้อยละ และสัดส่วนต่อเนื่องภายในและระหว่างแนวความโค้งของฟัน ว.ทันต. 45(5-6) 230-238 2538

– สุรชัย เดชคุณากร จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ พรรัชนี แสวงกิจ : อุบัติการณ์ของฟันเกินในภาพถ่ายรังสีพานอรามิก ว.ทันต. 42(1) 8-13 2535

– สุรชัย เดชคุณากร จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ พรรัชนี แสวงกิจ นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ : การสบฟันผิดปกติในคนตาบอดและคนหูหนวกกลุ่มหนึ่ง ว.ทันต. 41(6) 296-311, 2534

– สุรชัย เดชคุณากร จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ พรรัชนี แสวงกิจ : ฟันหายแต่กำเนิดและการสูญเสียฟันในผู้ป่วยจัดฟันกลุ่มหนึ่ง ว.ทันต. 40(4) 165-176, 2533

– สุรชัย เดชคุณากร จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ พรรัชนี แสวงกิจ : ความแม่นยำในการใช้ตารางความเป็นไปได้ของโมเยอร์ในกลุ่มคนไทย ว.ทันต. 40(3) 94-99, 2533

– สุรชัย เดชคุณากร จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ พรรัชน ี แสวงกิจ นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ นฤมล ทวีเศรษฐ์ : ค่าปกติของผู้ใหญ่ไทยในการวิเคราะห์แบบต่างๆ จากภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้าง ว.ทันต. 44(5-6) 202-214, 2537

– นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ พรรัชนี แสวงกิจ จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ สุรชัย เดชคุณากร ไพศาล ชัยวัฒน์ : การวิเคราะห์เนื้อที่ในระยะฟันชุดผสม ว.ทันต. 45(5-6) 288-295, 2538

– กิตติ สุพันธุ์วณิช สินีพรรณ เกียรติพงษ์สาร จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ สุรชัย เดชคุณากร : สมการทำนายขนาดฟันเขี้ยวและฟันกรามน้อยจากขนาดฟันหน้าตัดล่างในคนไทย ว.ทันต. 45(2) 58-62, 2538

– สุภา โรจนวุฒนนท์, จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ : การเปลี่ยนแปลงแนวแกนข้อต่อคอนดายล์หลังผ่าตัด ว.ทันต. 43(5) 252-259, 2536

– สุภา โรจนวุฒนนท์, จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ : การจัดฟันและผ่าตัดเพื่อแก้ไขปัญหาข้อต่อขากรรไกร ว.ศัลย์ช่องปาก-แม็กซิลโลเฟเชียล 7 73-85,2536

– จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ : การสบฟันที่ถูกต้องในทางทันตกรรมจัดฟัน ว.ทันต.ม.3 28-42, 2525

– วรรณา สุชาโต จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ : การประเมินค่าปกติกะโหลกศีรษะและใบหน้าที่สัมพันธ์กับฟันในคนไทย ว.ทันต.ม.34(5) 233-243, 2527

– วรรณา สุชาโต จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ : การสบฟันผิดปกติในนักศึกษา ว.ทันต.ม.2 133-143, 2524

– Surachai Dechkunakorn, Jiraporn Chaiwat, Pornrachanee Sawaengkit and Niwat Anuwongnukorh : Facial heights and dentoalveolar heights in Thai adults with normal occlusion : J Dent Assoc. Thai. 44(4) : 142-148, 1994.

– Wikanda Wattanatchariya, Jiraporn Chaiwat, Pornrachanee Sawaengkit and Chainut Chongruk : Anterior guidance and condylar guidance in normal occlusion and skeletal type I, II and III : J. Dent Assoc. Thai. 49(4) : 211-219, 1999.

– Kanika Jiraviwatana, Pornrachanee Sawaengkit and Jiraporn Chaiwat : Dentoalveolar heights and facial heights in skeletal open bite, deep bite and normal vertical bite : Mahidol Dent. J. 18(1-3) : 43-54, 1998.

– Jiraporn Chaiwat, Passiri Nisalak, Surachai Chaiwat and Theeralaksna Suddhasthira : Alteration of the occlusal plane anagulation in the treatment of skeletal type III dentofacial deformity patients : J. Tha. A. O. 1 (1) : 1-7, 2002.

– Wanna Suchato : SNA, SNB in various types of mal-occlusion, M.U. Annual Research Abstract: 1976

– Wanna Suchato and Yaowarak Laosauntorn : The relation of convexity and interincisal anagles in adult, M.U. Annual Research Abstract : 1977

– W. Suchato and P. Chaiwat : The orientation to S.N. plane to F.H. plane, M.U. Annual Research Abstracts : 1982

– วรรณา สุชาโตและจิราภรณ์ ชัยวัฒน์ : การสบฟันผิดปกติในนักศึกษา, ว.ทันต.ม.2 : 133-143,2525

– วรรณา สุชาโต : เครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุทางทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2526,2531, 2544

– W. Suchato and J. Chaiwat : Cephalometric evaluation of dento-facial complex of Thai adults (in Bangkok) ว.ทันต. 233-243, 2527 (ทุนสภาวิจัยแห่งชาติ)

– วรรณา สุชาโต : Ideal arch ภาควิชาทันตกรรมจดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับปรับปรุง, 2532

– วรรณา สุชาโต : เซฟาโลเมตริกทางคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2525 ฉบับปรับปรุง 2527, 2531 และ 2544

– วรรณา สุชาโต : การจัดฟันด้วยเครื่องมือชนิดติดแน่น (เบอร์เก้นเทคนิคของศาสตราจารย์ฮาซูนด์) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2528

– วรรณา สุชาโต : คู่มือการเรียนการสอนนักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2529, 2531, 2535, 2537

– วรรณา สุชาโต และพาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ : การตั้งฟันเครื่องมือชนิดติดแน่น บทที่ 10 หน้า 92-105 หนังสือการเรียนการสอนภาคปฏิบัติวิชาทันตกรรมจัดฟัน พิมพ์ครั้งที่ 3 โดย สมพร เรืองผกา ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2530

– วรรณา สุชาโต และคณะ : สถานภาพและศักยภาพของการทำวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ หน้า 35-50 หนังสือเอกสารประกอบการสัมมนาระดับชาติเรื่อง ทิศทางการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 2531

– วรรณา สุชาโต และอารยา พงษ์หาญยุทธ : การวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ สาขาการวิจัยทางคลินิก หน้า 86-96 ในหนังสือเอกสารประกอบการสัมมนาระดับชาติ เรื่องทิศทางการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 2531

– วรรณา สุชาโต : บทบาทของทันตแพทย์ทั่วไปกับงานทันตกรรมจัดฟัน หน้า 1-9 หนังสือฟันล่างครอบฟันบน ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2532

– ประทีป พันธุมวณิช, วรรณา สุชาโต, นงลักษณ์ เจริญวรลักษณ์ และชโณทัย เฮงตระกูล : บทบาทของทันตแพทย์ไทยในทศวรรษหน้า บทที่ 4 หน้า 33-64

– วรรณา สุชาโต, กรัสไนย หวังริสิมากุล, ปิยะมล สาสนรักกิจ, อรอนงค์ กาญจโนภาศ และนพรัตน์ ธนบุญสมบัติ : การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลกระทบต่อการทันตแพทย์ไทยในทศวรรษบทที่ 9 หน้า 145-164 หนังสือเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการสมาชิกผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยปี 2533

– วรรณา สุชาโต : Interceptive Orthodontics ในหนังสือเรื่อง แนวทางการพัฒนาทันตกรรมป้องกันทางคลินิกที่เหมาะสมในประเทศไทย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2534

– วรรณา สุชาโต : การวิเคราะห์ภาพถ่ายกะโหลกศีรษะด้านข้างในปัญหาฟันหน้าสบเปิด ในเอกสารประกอบการบรรยายในโครงการศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องฟันหน้าสบเปิด, 2534

– วรรณา สุชาโต และอารยา พงษ์หาญยุทธ : ความสัมพันธ์ของส่วนสัดของขนาดฟันและขนาดของส่วนโค้งขากรรไกรในคนที่มีการสบฟันปกติ (ทุนอุดหนุนจากมูลนิธิทันตรักษ์วิจัย) การประชุมเสนอผลงานวิจัยทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1 เชียงราย, 2535

– มัลลิกา ศิริรัตน์ และวรรณา สุชาโต : การแก้ไขความพิการของเหงือกโดยวิธีผ่าตัดเลื่อนแผ่นเหงือกคู่เข้าหากัน, ว.ทันต.มหิดล ปีที่ 13 หน้า 1-10, 2536

– ชัชรี สุชาติล้ำพงศ์ และวรรณา สุชาโต : ประสิทธิภาพของการผลิตผงโลหะเจือเงินด้วยวิธีก๊อซอะตอมไมเชชั่น, ว.ทันต.มหิดล ปีที่ 14 หน้า 91-98, 2537

– สุรชัย เดชคุณากร และพรรัชนี แสวงกิจ : ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนของอดีนอยดอล- นาโซฟารินเจียล และแบบโครงสร้างกระดูกใบหน้า .ว.ทันต.มหิดล 8,11-14, 2531

– สุรชัย เดชคุณากร และพรรัชนี แสวงกิจ : การประเมินช่องว่างทางเดินอากาศนาโซฟารินเจียล ว.ทันต. 39, 43-50, 2532

– สุรชัย เดชคุณากร และพรรัชนี แสวงกิจ : การหาตำแหน่งจุด A และจุด B ในภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้าง. ว.ทันต.มหิดล 9 ; 125-132, 2532

– สุรชัย เดชคุณากร จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ และพรรัชนี แสวงกิจ : ความแม่นยำในการใช้ตารางความเป็นไปได้ ของโมเยอร์ในกลุ่มคนไทย. ว.ทันต. 40; 94-99, 2533

– สุรชัย เดชคุณากร จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ และพรรัชนี แสวงกิจ : ฟันหายแต่กำเนิดและการสูญเสียฟันในผู้ป่วยจัดฟันกลุ่มหนึ่ง. ว.ทันต. 40 ; 165-176, 2533

– จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ และสุรชัย เดชคุณากร : เครื่องมือกัดกระโดดพร้อมกันชนริมฝีปากล่าง ว.ทันต. 41, 66-77, 2534

– จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ และสุรชัย เดชคุณากร : การวิเคราะห์ตำแหน่งและมุมของกระดูกคางในภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้าง. ว.ทันต. มหิดล 11, 93-99, 2534

– สุรชัย เดชคุณากร และจิราภรณ์ ชัยวัฒน์ และพรรัชนี แสวงกิจ : อุบัติการของฟันเกินในภาพถ่ายรังสีพานอรามิก. ว.ทันต. 42 ; 8-13, 2535

– สุรชัย เดชคุณากร จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ และพรรัชนี แสวงกิจ และนิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ : การสบฟันผิดปกติในคนตาบอดและคนหูหนวกกลุ่มหนึ่ง. ว.ทันต. 41 ; 296-311, 2534

– จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ และสุรชัย เดชคุณากร :การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งและมุมของกระดูกคางในทางทันตกรรมจัดฟัน : รายงานผู้ป่วย. ว.ทันต. มหิดล 12; 118-125, 2535

– พรรัชนี แสวงกิจ สุรชัย เดชคุณากร นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ และพรคณา สนธิลาวัฒน์ : ความสัมพันธ์ของฐานกระดูกขากรรไกรทางแนวหน้า-หลังในคนไทยลักษณะใบหน้าปกติ. ว.ทันต. 42 ; 62-68, 2535

– สุรชัย เดชคุณากร พรรัชนี แสวงกิจ นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ และพรคณา สนธิลาวัฒน์ : ความสอดคล้องของตัวชี้ความฃสัมพันธ์ของโครงสร้างกระดูดขากรรไกรในแนวหน้าหลัง ว.ทันต. 42 ; 53-61, 2535

– นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์, พรรัชนี แสวงกิจ, ไพศาล ชัยวัฒน์ และสุรชัย เดชคุณากร : กำลังขยายของภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะแนวข้าง และแนวหน้าหลัง ในเครื่องถ่ายภาพรังสีแบบต่างๆ. ว.ทันต. 42 ; 244-255, 2535

– นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ และสุรชัย เดชคุณากร : ฟันหน้าสบเปิดในเด็ก. ว.ทันต. 43 ; 287-301, 2536

– อนงค์พร ศิริกุลเสถียร สุรชัย เดชคุณากร และนิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ : ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของเหงือกยึดกับความยาวและความสูงของกระดูกเบ้าฟันที่บริเวณกึ่งกลางด้านหน้า. ว.ทันต.มหิดล 13 ; 185-189, 2536

– สุรชัย เดชคุณากร จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ พรรัชนี แสวงกิจ และนิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ : ความสูงใบหน้าและกระดูกเบ้าฟันในผู้ใหญ่ที่มีการสบฟันปกติ. ว.ทันต. 44 ; 142-149, 2537

– สุรชัย เดชคุณากร จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ พรรัชนี แสวงกิจ นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ และนฤมล ทวีเศรษฐ์ : ค่าปกติของผู้ใหญ่ไทยในการวิเคราะห์แบบต่างๆ จากภาพถ่ายรังสีกระโหลกศีรษะด้านข้าง. ว.ทันต. 44 ; 202-214, 2537

– กิตติ สุพันธุ์วณิช สินีพรรณ เกียรติพงษ์สาร จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ สุรชัย เดชคุณากร และไพศาล ชัยวัฒน์ : สมการทำนายขนาดฟันเขี้ยวและฟันกรามน้อย จากขนาดฟันหน้าตัดล่างในคนไทย. ว.ทันต. 45 ; 58-92, 2538

– นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ พรรัชนี แสวงกิจ จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ และ สุรชัย เดชคุณากร : การวิเคราะห์เนื้อที่ในระยะฟันชุดผสม. ว.ทันต. 45 ; 288-295, 2538

– สุรชัย เดชคุณากร จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ พรรัชนี แสวงกิจ นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ และพาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ : แนวความโค้งของฟันในฟันสบปกติ ส่วนที่ 1 ขนาดของฟันและอัตราส่วนร้อยละของฟันล่างต่อฟันบน. ว.ทันต. 45 ; 159-167, 2538

– สุรชัย เดชคุณากร จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ พรรัชนี แสวงกิจ นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ และสินีพรรณ เกียรติพงษ์สาร : แนวความโค้งของฟันในฟันสบปกติ ส่วนที่ 2 : ขนาดแนวความโค้งของฟัน ว.ทันต. 45 ; 222-229, 2538

– สุรชัย เดชคุณากร จิราภรณ์ ชัยวัฒน์ พรรัชนี แสวงกิจ นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ และอิศราวดี วิเศษศิริ : แนวความโค้งของฟันในฟันสบปกติ ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนร้อยละและสัดส่วนต่อเนื่องภายในและระหว่างแนวความโค้งของฟัน. ว.ทันต. 45 ; 230-238, 2538

– ชูโชติ ธนะภูมิ ชลธิชา อมรฉัตร และสุรชัย เดชคุณากร : ผลการใช้ยาอมบ้วนปากคลอร์เฮกซิดีนต่อการลดปริมาณมิวแทนส์สเตร็พโตคอกไคในน้ำลายของผู้ป่วยจัดฟันที่มีความเสี่ยงต่อโรคฟันผุสูง. ว.ทันต.มหิดล 16 ; 48-55, 2539

– กิตติ สุพันธุ์วณิช สุรชัย เดชคุณากร และนิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ : แบบลายนิ้วมือของผู้ป่วยปากแหว่งและเพดานโหว่กลุ่มหนึ่ง. ว.ทันต.มหิดล 16 ; 193-199, 2539

– กิตติ สุพันธุ์วณิช สินีพรรณ เกียรติพงษ์สาร นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ และสุรชัย เดชคุณากร : การทำนายขนาดความกว้างของฟันเขี้ยวและฟันกรามน้อยในฟันคนไทยกลุ่มหนึ่ง : การเปรียบเทียบของ 2 วิธี. ว.ทันต.มหิดล 18 ; 69-74, 2541

– กิตติ สุพันธุ์วณิช และสุรชัย เดชคุณากร : การดัดแปลงถาดพิมพ์ฟันสำหรับผู้ป่วยทารกปากแหว่งและเพดานโหว่. ว.ทันต.มหิดล 12; 32-36, 2535

– นุชนาฎ สุนทรจารุ สุรชัย เดชคุณากร และนิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ : โครงสร้างกะโหลกศีรษะและใบหน้าชนิดที่ 2 แบบไฮโปไดเวอร์เจนท์ นอร์โมไดเวอร์เจนท์ และไฮเปอร์ไดเวอร์เจนท์ ในกลุ่มอายุต่างๆ : การศึกษาจากภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้าง ; ตอนที่ 1 ลักษณะโครงสร้าง. ว.ทันต.มหิดล 20; 1-20, 2543

– นุชนาฎ สุนทรจารุ สุรชัย เดชคุณากร และนิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์ : โครงสร้างกะโหลกศีรษะและใบหน้าชนิดที่ 2 แบบไฮโปไดเวอร์เจนท์ นอร์โมไดเวอร์เจนท์และไฮเปอร์ไดเวอร์เจนท์ ในกลุ่มอายุต่างๆ : การศึกษาจากภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้าง ตอนที่ 2 ความแตกต่างระหว่างเพศ การเปลี่ยนแปลงตามอายุและตำแหน่งของส่วนโครงสร้างในแนวหน้าหลัง. ว.ทันต.มหิดล. 20 ; 71-88, 2543.

– Krailassiri, S., Anowongnukroh, N., and Dechkunakorn, S. : Relationships Between Dental Calcification Stages and Skeletal Maturity Indicators in Thai Individuals. Angle Orthodontist Journal Vol. 72, No.2, P. 155-166,2002

– Pusaksrikit S, Hathirat P., Isarangkura, P. : Cephalometry radiography in thalassemic patients in Fucharoen S
Rowley PT, Paul NW, eds. Thalassemia : Pathology and Management. New York : Alan R. Liss. Inc., 1978; 23 : 421-427.

– เสงี่ยม พูศักดิ์ศรีกิจ : การถอนฟันตามลำดับ ว.ทันต. ม.3 : 169-181, 2525

– เสงี่ยม พูศักดิ์ศรีกิจ และศิริลักษณ์ ประไพหลง : ความรู้เกี่ยวกับทันตกรรมจัดฟันในว่าด้วยเรื่อง
“หนังสือ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี วันสถาปนาคณะทันต แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : 77-83, 2526.

– เสงี่ยม พูศักดิ์ศรีกิจ : โรคทาลาสซีเมียในทางทันตแพทย์ ว.ทันต. ม.5 : 28-35, 2528

– เสงี่ยม พูศักดิ์ศรีกิจ : คีมถอดไดเร็คท์ บอนด์ แบรคเค็ท ของเสงี่ยม ว.ทันต. ม.7: 1-7, 2530

– เสงี่ยม พูศักดิ์ศรีกิจ : การดัดลวด บทที่ 3 หน้า 33-39 หนังสือ “การเรียนภาคปฏิบัติวิชาทันตกรรมจัดฟัน” พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2530 ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

– เสงี่ยม พูศักดิ์ศรีกิจ อนันต์ เวชการวิทยา และสมเกียรติ ดุจหนึ่งคุณากร : เครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติแพร่ภาพออกอากาศในรายการข่าวประจำวัน เวลา 20.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. วันที่ 9 มกราคม 2531

– Pusaksrikit S, Isarangkura P, Hathirat P. : Occlusion of teeth in thalassemic patients. In : Fucharoen S, Rowley PT, Paul NW, eds. Thalessemia : Pathology and Management. New York : Alan R. Liss, Inc., 1987; 23 : 429-33. (Supported by Archawadit Siriratana Research Grant, Ramathibodi Foundation, Bangkok Thailand)

– สมพร เรืองผกา, เสงี่ยม พูศักดิ์ศรีกิจ, อิศราวดี วิเศษศิริ : เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของการสบฟันกับโครงสร้างขากรรไกรแนวหน้าหลังในกลุ่มเด็กฟันชุดผสม ว.ทันต.มหิดล 9 : 64-69, 2532

– เสงี่ยม พูศักดิ์ศรีกิจ : เสงี่ยม เลเบียล โบว ว.ทันต.ม.10 : 37-42, 2533

– เสงี่ยม พูศักดิ์ศรีกิจ : กลไกการเคลื่อนฟัน บทที่ 7 หน้า 76-83 หนังสือ “ฟันล่างครอบฟันบนในเด็กระยะฟันชุดผสม. พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2532 ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

– สมพร เรืองผกา : บทบาทของไดเรคบอนดิ้ง ในการปฏิบัติทางทันตกรรมจัดฟัน ว.ทันต ปีที่ 31 (2), 84-97, มีค.-เมย.2524

– สมพร เรืองผกา : การศึกษาการเจริญเติบโตของใบหน้าในทันตกรรมจัดฟัน., ว.ทันต, ม.2 : 162-170, 2525

– สมพร เรืองผกา : การทำนายการเจริญเติบโตของร่างกายด้วยการใช้ภาพรังสีข้อมือ ว.ทันต. ม.4 : 21-30, 2527

– สมพร เรืองผกา และพรรัชนี แสวงกิจ : การแปรงฟันขณะจัดฟัน เผยแพร่ความรู้ประกอบภาพแผ่นพับ พ.ศ.2529

– สมพร เรืองผกาและคณะ : หนังสือการเรียนภาคปฏิบัติวิชาทันตกรรมจัดฟัน พิมพ์ครั้งที่ 1 ของฟันที่กำลังเจริญเติบโตของเด็กในกรุงเทพมหานคร (เงินอุดหนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ) ว.ทันต. 38(2), 72-81, 2531

– สมพร เรืองผกา : เสงี่ยม พูศักดิ์ศรีกิจ และอิศราวดี วิเศษศิริ : เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของการสบฟันกับโครงสร้างขากรรไกรแนวหน้าหลัง ในกลุ่มเด็กฟันชุดผสม ว.ทันต. มหิดล ปีที่ 9, 64-69, 2532

– สมพร เรืองผกา และพาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ : การถอนฟันล่างในการจัดฟัน ว.ทันต. ปีที่ 39(1) : 18-25 พ.ศ.2532

– สมพร เรืองผกา และคณะ : หนังสือ “ฟันล่างครอบฟันบนในเด็กระยะฟันชุดผสม” พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2532 ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์

– สมพร เรืองผกา : ฟันเคลื่อนที่อย่างไร เผยแพร่ความรู้ประกอบภาพสีเป็นรูปเล่มจำนวน 15 หน้าพ.ศ.2532 I. Visetsiri, S. Raungpaka and P. Nisalak : Biology of Orthodontic tooth movement. Mahidol Dent. J. Vol. 9(3); 157-162, 1989.

– กิตติ สุพันธุ์วณิช และสมพร เรืองผกา : การแก้ไขฟันล่างครอบฟันบนด้วยเครื่องมือสปริงระนาบเอียง; หลักการและวิธีการ ว.ทันต. ปีที่ 40(2), 59-67, 2533

– พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ และสมพร เรืองผกา และพาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ : การจัดการรักษาฟันซึ่งขึ้นเองไม่ได้ ว.ทันต. ปีที่ 41(2), 51-59, 2534

– Pairuch Hanvananont, Somporn Raungpaka, Poompada Jaochakarasiri and Tasanee Tengrungsun : LASER ETCHING ON ENAMEL FOR DIRECT BONDING WITH A HYBRID GLASS IONOMER CEMENT, Mahidol Dento. J. Vol.18 No.1-3 Jan.-Dec., 1998.

– Luppanapornlarp, S. and Ngvankij T. : Tooth-size discrepancies in openbite patients. J Dent Res, Spec. Iss. 2000 ; 79 : 613.

– ศิริวรรณ ธนไพศาล และ สุวรรณี ลัภนะพรลาภ : ความสัมพันธ์ระหว่างรอยประสานภายในขากรรไกรบนกับช่องห่างระหว่างฟันตัดกลางบน ว. ทันต. 2541, 48 : 219-228.

– Luppanapornlarp, S. and Johnston, L.E.: The effects of premolar extraction: A long-term comparison of outcomes in “clear-cut” extraction and nonextraction Class II patients. Angle Orthod. 1993 ; 63 : 257-272.