ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511 ซึ่งเป็นหนึ่งใน 12 ภาควิชา ซึ่งได้รับการจัดตั้ง โดยมีภารกิจเน้นถึงการ เรียนการสอน การบริการเพื่อการศึกษา การวิจัยและการบริการเพื่อสังคม ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 เมื่อคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ย้ายที่ทำการมายังเขตพญาไท ในช่วงแรกได้จัดเป็นคลินิกรวม ดำเนินการที่อาคาร 2 ชั้น 2 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2515 คลินิกทันตกรรมจัดฟันได้แยกออกจากคลินิกรวมมาจัดตั้งขึ้นที่ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 201 และจัดตั้งห้องปฏิบัติการขึ้นในชั้นเดียวกันที่ห้อง 207 และมีเก้าอี้ทำฟันใช้ในการบริการเพื่อการเรียนการสอน และบริการผู้ป่วยเพียง 6 ยูนิต ปัจจุบันภาควิชารับผิดชอบการเรียน การสอน การบริการ ผู้ป่วยทางทันตกรรมจัดฟันและการวิจัย โดยรับผิดชอบการเรียนการสอนวิชาทางทันตกรรมจัดฟันแก่นักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ บัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีทันตกรรม หลักสูตรช่างทันตกรรม หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตรผู้ช่วย ทันตแพทย์ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรหลังปริญญาที่ภาควิชารับผิดชอบในการเรียนการสอน ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาทันตกรรมจัดฟัน

 

ปรัชญา

การสบฟันที่ดี การบดเคี้ยวที่มีประสิทธิภาพและความสวยงามของใบหน้าคือ เป้าหมายของทันตกรรมจัดฟัน

 

ปณิธาน

สร้างบัณฑิตและบุคลากรทางทันตกรรมจัดฟัน ให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะ “ใส่ใจมาตรฐาน บริการการรักษา ค้นคว้าวิจัย ใฝ่รู้วิชาการ บริบาลจริยธรรม”

 

วิสัยทัศน์

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานให้การศึกษาชั้นนำ ได้มาตรฐานสากล มีความเป็นเลิศทางการศึกษา การวิจัย บริการวิชาการและการรักษาทันตกรรมจัดฟัน

 

เป้าหมาย

1 . จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ภาครับผิดชอบอย่างมีคุณภาพ และทันสมัย เพื่อให้บัณฑิตสาขาทันตแพทยศาสตร์มีความรู้ความสามารถในระดับมาตรฐานสากล
2 . มีงานวิจัยในสาขาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน ชีววิทยาช่องปาก และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ในทางทันตแพทยศาสตร์ และเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ ไม่น้อย 1 เรื่องต่อคน ในช่วง 2-3 ปี
3 . ให้บริการงานตรวจวินิจฉัยเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของรอยโรคต่างๆ ในช่องปาก ได้อย่างมีมาตรฐาน

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างบัณฑิตและบุคลากรทางทันตกรรมจัดฟันที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. เพื่อสร้างผลงานวิจัยสาขาทันตกรรมจัดฟันที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมไทย
3. เพื่อให้ความรู้ บริการวิชาการ และบริการทางทันตกรรมจัดฟัน ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและเกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
4. เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสารทางทันตกรรมจัดฟัน และทันตสาธารณสุข ให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
5. เพื่อจรรโลงวัฒนธรรมไทย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
6. เพื่อปฏิรูประบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
7. เพื่อประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในงานวิชาการ การวิจัย การบริการสังคมและระบบบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

 

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตและบุคลากรทางทันตกรรมจัดฟันที่มีคุณภาพระดับสากล มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยในระดับสากล เพื่อสร้างความรู้ใหม่ สร้างเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้นวัตกรรมและการประยุกต์ใช้
3. พัฒนาและให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม เพื่อเสริมสร้างสุขภาพช่องปากที่ดีแก่ประชาชน
4. ส่งเสริม ทำนุบำรุง ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นวิถีแห่งการดำรงชีวิต
5. บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

 

ที่ตั้ง

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันตั้งอยู่ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 14